„Гласко” ООД открива процедура за избор на изпълнител с обект „Доставка на оборудване по обособени позиции” за целите на Проект № 2ТММ-02-87/18.02.2011 „Модернизация на технологиите и управлението в „Гласко” ООД” със седем обособени позиции:
1. Линия за рязане на стъкло с автоматично складово стопанство;
2. Изработване и доставка на метални стойки за складиране на стъкло;
3. Линия за кантиране;
4. Седиментори за филтриране на отпадъците от кантираните стъкла;
5. Линия за производство на стъклопакети;
6. Машини за измерване и смесване на уплътнители за стъклопакети;
7. Специализиран софтуер за управление на цялото производство.

Краен срок: 10 август 2011 г., 16.00 ч.

Процедурата по открит избор се провежда в рамките на проект „Модернизация на технологиите и управлението в „Гласко” ООД”, финансиран по грантова схема № BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

Тръжна документация

Методика за оценка на офертите