Оперативни програми 2014-2020 г.:
Постановления на Министерски съвет:
  • Портал за обществени консултации към Министерски съвет
  • ПМС № 79 от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.
  • ПМС № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.
  • ПМС № 118 от 20.05.2014 г. (отменя ПМС 69 от 11.03.2013 г.) за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Типови образци. 
  • ПМС № 277 от 4.09.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет (отменя чл.9, ал.2 от ПМС 118 от 20.05.2014 г.)
  • ПМС № 119 от 20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г.
  • ПМС 155 от 06.06.2011 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД
  • ПМС 251 от 21.10.2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013” (изм. от 16.07.2010 г.)
  • ПМС 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС № 62 от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 27 от 2007 г.)
В помощ при администриране на проекти:
Професионална квалификация:
Възобновяеми енергийни източници:
Предприемачество:
  • Практическо ръководство за начинаещи предприемачи

1 част "В началото бе идеята..."
2 част "Бизнес планът или проектиране на бъдещето"
3 част "Документите – огледало на бизнеса"
4 част "Светът на бизнеса – къде сме ние/аз"
5 част "Европейският бизнес"
6 част "Рекламата – едно от оръжията на силния бизнес"
7 част "Занаятчийството – минало с бъдеще"
8 част "Качество и ефективност"