Bulgarian Български

„Софарма” АД обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за „Таблетен цех” на „Софарма” АД” с четири обособени позиции:
1. Смесител за прахообразни материали (блендер) с три работни контейнера - 1 брой
2. Системи за таблетиране - 3 броя
3. Филмираща система - 1 брой
4. Линии за опаковане на таблети - 2 броя

Краен срок: 24 август 2011 г., 16.00 ч.

Процедурата по открит избор се провежда в рамките на проект „Подобряване на конкурентоспособността на „Софарма” АД, чрез въвеждане на иновативно технологично оборудване и стартиране на производството на иновативни продукти”, финансиран по грантова схема № BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

Тръжна документация