За отпускането на инвестиционен кредит от Българската банка за развитие са достатъчни само 10% самоучастие. Новостартиращите предприятия могат да разчитат на фиксирана лихва от 6% годишно по инвестиционните заеми и едногодишен гратисен период.

Новите приоритети на банката са финансирането на експортноориентираните фирми, малките и средни предприятия, сектори, които търговските банки избягват да кредитират заради високия риск, който виждат в тях. Друга област, в която банката ще насочва приоритетно усилията си, са големите структуроопределящи предприятия, за които също се подготвят адекватни финансови решения.

Българската банка за развитие предоставя на търговски банки-партньори ресурс в размер на 100 млн. лв. при годишна лихва 3.5% с условие те да го преотдадат на земеделски производители при максимална цена за крайните кредитополучатели 5.75% годишно.
Банката работи за общото понижаване на лихвените равнища в България чрез схемите за индиректно финансиране и продуктите на Националния гаранционен фонд, който споделя риска с банките-кредитори като издава гаранции и по този начин допълва обезпеченията, предоставяни на фирмите.

Продуктовата линия за стартиращ бизнес предлага следните условия:

 • Размер на кредита – между 1500 евро и 50000  евро;
 • Цел на кредита – придобиване на дълготрайни активи;
 • Минимално собствено участие –10 % без ДДС
 • Бенефициенти – стартиращи микро и малки предпирятия; занаятчии, регистрирани съгласно Закона за занаятите; земеделски производители; самонаети лица
 • Лихвен процент – 6% фиксиран за срока на кредита;
 • Срок на погасяване – от 12 до 60 месеца, в това число – 12 месеца гратисен период по главницата;
 • Обезпечение – особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот.

Продуктовата линия за развитие (за инвестиции) предлага:

 • Размер на кредита – между 1500 евро и 100000  евро;
 • Цел на кредита – придобиване на дълготрайни активи;
 • Минимално собствено участие –10 % без ДДС
 • Бенефициенти – микро и малки предпирятия; занаятчии, регистрирани съгласно Закона за занаятите; земеделски производители; самонаети лица
 • Лихвен процент – 6% фиксиран за срока на кредита;
 • Срок на погасяване – от 12 до 60 месеца, в това число – 12 месеца гратисен период по главницата;
 • Обезпечение – особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот.

Продуктовата линия за развитие (за оборотни средства) предлага:

 • Размер на кредита – между 1500 евро и 50000  евро;
 • Цел на кредита – оборотни средства;
 • Бенефициенти – микро и малки предпирятия; занаятчии, регистрирани съгласно Закона за занаятите; земеделски производители; самонаети лица
 • Лихвен процент – 7% фиксиран за срока на кредита;
 • Срок на погасяване – от 3 до 24 месеца;
 • Възможност за индивидуален погасителен план
 • Обезпечение – особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот.

Унгарският кредитен продукт предлага:

 • Размер на кредита – между 50000 евро и 10 млн.евро;
 • Цел на кредита – за покупка на унгарски инвестиционни стоки;
 • Финансиране – до 85 % от договор за внос на унгарски стоки; собствено участие – съгласно Правилата за кредитна дейност;
 • Бенефициенти – МСП и големи предприятия;
 • Лихвен процент за Кредитополучателя – фиксиран за срока на кредита;
 • Преференциални условия:  

 - Без такса за разглеждане на документите за кредит;
 - Без такса управление през първите две години от кредита;

 • Допълнителни разходи за Кредитополучателя:

 - Еднократна такса от 0.425% върху кредита (платима преди първо усвояване);

 • Срок на погасяване – от 24 до 60 месеца, в това число – 6 месеца гратисен период; погасяване с ежемесечни погасителни вноски;
 • Не се кредитират следните дейности/кредитополучатели:  

 - Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително опазване на околната среда, или дейности, забранени от закона;
 - Дейности, свързани със спорт и спортни прояви;
 - Дружества с неизвестен краен контролиращ собственик;
 - Политически партии и свързани с тях лица;
 - Дружества и организации с нестопанска цел;
 - Медии.

 • Други условия - Специална процедура за усвояване на средствата по кредита;
 • Обезпечение – съгласно Правилата за кредитна дейност;
 • Срок за кандидатстване – до 28 август 2017 година.

Програма „Партньори” на Българската банка за развитие предлага безплатна финансова консултация и кредитен анализ, с цел кредитиране на местните браншови организации от малкия и среден бизнес. Програмата е с ресурс от над 150 млн. лв., предоставяйки големи възможности на българските фирми:

 • Размер на кредита от 250000 до 3000000 лева;
 • 24 месеца гратисен период;
 • 6% до 7% лихва за оборотно финансиране;
 • 7% до 7,5% лихва за инвестиционно финансиране;
 • Обезпечението трябва да покрива 120% от стойността на кредита;
 • Препоръчително 25% самоучастие или допълнително обезпечение.

Банката финансира също местни юридически лица, включително ЕТ и частни земеделски производители, без значение от региона или отрасъла на дейността, при следните условия:

 • Минимален кредитен размер - 250000 лв.
 • Срок на кредита - до 10 години
 • Гратисен период – до 2 години
 • Обезпечение - минимум 120% стойността на кредита
 • Препоръчително самоучастие - 25% или странично обезпечение, което да компенсира самоучастието
 • Текущите и прогнозни парични потоци следва да покриват най-малко 115%от дължимите лихва плюс главница през периода на погасяване.

Кандидатства се on-line и в рамките на три работни дни клиентът получава отговор относно търсеното финансиране.