От 3 септември 2012 г. Местна Инициативна Група „Кнежа” започва приема на заявления за подпомагане чрез открита процедура за конкурентен подбор по мерки 121, 123, 311, 312, 321 и 322 от Програмата за развитие на селските райони.

Краен срок: 17 Ноември 2012 г.

Мерки от Стратегията за местно развитие одобрени за финансиране:

  • Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства - 264 006 лв.
  • Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 156 448 лв.
  • Мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности - 383 298 лв.
  • Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия - 273 784 лв.
  • Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката - 1 1736 360 лв.
  • Мярка 322 Обновяване и развитие на селата - 586 680 лв.

Период на консултиране при подготовка на Заявленията за кандидатстване: от 01.07.2012г. до 17.11.2012г. в офиса на МИГ „Кнежа” и по населени места по график, изготвен от Изпълнителния директор на МИГ-а.

Период на приемане на Заявленията за кандидатстване: от 03.09.2012г. до 17.11.2012г. до 17.00 часа включително

Приемане и регистриране на Заявления за кандидатстване ще се извършва на адрес:

гр.Кнежа ул.Марин Боев № 69 (в сградата на Община Кнежа)
Телефони за контакти: тел./факс 09132/4153;
Иван Христов - Изпълнителен директор - 0887340972;
Цветелина Кьосовска - експерт СМР - 0895413568

Подробна информация за допустими бенефициенти, дейности, разходи и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие, както и график за извършване на консултации са публикувани на уеб сайта на МИГ „Кнежа”