Bulgarian Български

Фирма „Трактор” ООД открива тръжна процедура за  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване" в две обособени позиции:
1.Машина за лазерно рязане
2.Машина за предварително и последващо струйно дробинково почистване

Краен срок: 30.05.2011 г., 15.00 ч.

Оборудването се финансира чрез проект "Въвеждане на нови технологии в производствения процес", по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация