Дружество с ограничена отговорност „АСПАЗИЯ - 92” обявява открита тръжна процедура с предмет "Доставка на машини и съоръжения за оборудване на цех за производство на бутилки" с три обособени позиции:
1. Машина за издуване на бутилки
2. Компресорна станция за производство на сгъстен въздух
3. Въздушен транспорт за бутилки

Краен срок: 19.05.2011 г., 16.00 ч.

Фирмата изпълнява проект "Технологична модернизация и разширяване на производството чрез закупуване и внедряване на съвременно обурудване във фабрика за безалкохолни напитки АСПАЗИЯ" по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност

Тръжна документация