Bulgarian Български

„Еко проект” ООД открива тръжна процедура за „Доставка на машини за производство на свързващи елементи” с две обособени позиции:
1. Машина за производство насегментно заварени фасонни части - 1 брой и
Машина за рязане под ъгъл - 1 брой;
2. Машина за изработка на муфи за канализационни тръби - 1 брой и
Машина за изработка на полиетиленови фланшови накрайници и редуцири - 1 брой.

Краен срок: 10 август 2011 г., 16.00 ч.

Процедурата по открит избор се провежда в рамките на проект „Повишаване конкурентоспособността на Еко проект ООД чрез допълване и обогатяване на продуктовия асортимент”, финансиран по грантова схема № BG161PO003-2.1.06  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

Тръжна документация