Bulgarian Български

Акционерно дружество „Холсим-България” обявява открита тръжна процедура с обект „Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на иновативно оборудване, включващо шредираща инсталация, обезпрашаваща инсталация, оборудване за пренос на материали, дозиращо оборудване, система за управление на система за нарязване, дозиране и транспорт на оползотворими отпадъци, включваща софтуерно и хардуерно оборудване”

Краен срок: 12 август 2011 г., 16.00 ч.

Процедурата по открит избор се провежда в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на Холсим-България АД чрез въвеждане в експлоатация на иновативна система за нарязване, дозиране, транспорт и оползотворяване на сортирани твърди битови отпадъци”, финансиран по грантова схема № BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

Тръжна документация

Чертежи към тръжната документация