Акционерно дружество „Балкан” обявява открита тръжна процедура с обект „Доставка, инсталиране и изпитване на машина за многоточково електросъпротивително заваряване на телени мрежи, снабдена с микропроцесорно управление”

Краен срок: 15 юли 2011 г., 16.00 ч.

Процедурата по открит избор се провежда в рамките на проект „Технологична модернизация и повишаване конкурентоспособността на предприятие „Балкан” АД”, финансиран по грантова схема № BG161PO003-2.1.06  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

Тръжна документация