Bulgarian Български

Дружество с ограничена отговорност „Дейтасист” обявява открита тръжна процедура за доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции:
1. Доставка и въвеждане в експлоатация на машина за лазарно рязане и гравиране
2. Доставка и въвеждане в експлоатация на сървъри - 2 бр.,ups - 1 бр., комуникационен шкаф - 1 бр., преносими компютри - 2 бр. и мрежов комутатор - 1 бр.
3. Доставка и въвеждане в експлоатация на софтуер за отдалечена диагностика на мрежови процеси и системи

Краен срок: 17.06.2011 г., 15.30 ч.


Процедурата се провежда в рамките на проект „Повишаване на конкурентноспособността на Дейтасист ООД чрез инвестиции за технологично обновление и създаване на Микро Дейта Център", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация