Bulgarian Български

Фирма „Химакс Фарма” открива тръжна процедура за „Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за производство на лекарствени продукти”, с четири обособени позиции:
1. Сашет машина
2. Таблетна машина
3. Ролков компактор
4. Линия за дозиране, затваряне и етикетиране на течни дозирани форми.

Краен срок: 20.06.2011 г., 16.30 ч.

Тръжната процедура е в рамките на проект „Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация