„Адифарм” ЕАД открива тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на технологично оборудване за нуждите на „Адифарм” ЕАД”, с две обособени позиции:
1. Таблетна преса с включена обезпрашаваща единица
2. Блистер опаковъчна машина (автомат) и картонир машина

Краен срок: 15.06.2011 г., 16.00 ч.

Процедурата е в рамките на проект „Повишаване на конкурентноспособността чрез модернизация на “АДИФАРМ” ЕАД", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация