Акционерно дружество „Акумпласт” открива тръжна процедура за избор на външен изпълнител за „Доставка на машини за производство
на пластмасови изделия” в две обособени позиции:
1. Шприцмашина 680/720 тона - 1 брой;
2. Шприцмашина 150/160 тона - 2 броя.

Краен срок: 20.06.2011 г., 16.30 ч.

Откритата тръжна процедура е във връзка с реализацията на проект „Ефективност в производствения процес на „АКУМПЛАСТ” АД", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация