Bulgarian Български

Фирма „ТЕДА-ММ” обявява начало на тръжна процедура за избор на външен изпълнител за „Доставка и пускане в експлоатация на машини” по обособени позиции:
1. Линия за екструдиране на фолио от полистирол и полипропилен с два екструдера – 1 бр.;
2. Термоформовъчни машини за производство на изделия за еднократна употреба от фолио – 2 бр., съгласно приложените технически спесификации.

Краен срок: 24.06.2011 г., 16.00 ч.

Процедурата се провежда във връзка с реализацията на проект „Повишаване конкурентоспособността на Теда-ММ ООД чрез технологично обновление", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация