Bulgarian Български

Акционерно дружество „Графобал България” открива процедура за избор на доставчик на машини, в пет обособени позиции:
1. Доставка на машина за щанцоване
2. Доставка на сгъвачно-лепачна машина с опция за директно нанасяне на брайлово писмо
3. Доставка на машина с възможност за 4- и 6- пунктово лепене и приспособление за всякакви форми на сгъване
4. Доставка на хибридна машина на топъл печат и щанц
5. Доставка на плотер

Краен срок: 20.06.2011 г., 16.00 ч.

Процедурата е в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на „Графобал България” АД чрез внедряване на иновативни производствени машини", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация