Menu

TrUniУправляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“.

Краен срок за кандидатстване: 23.11.2020 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• Постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

Специфични цели на процедурата:

• Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес;
• Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии;
• Интернационализация на висшите училища и участие в мрежи.

Допустими кандидати:

• висши училища, създадени при условията и по реда на Закона за висшето образование и да имат институционална акредитация.

Допустими партньори:

• Висши училища;
• Научни организации;
• Национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите.
Партньорството с поне едно висше училище е задължително!

Допустими асоциирани партньори:

• чуждестранни висши училища;
• чуждестранни научни организации;
• чуждестранни специализирани клиники.

Допустими дейности:

Група 1. Модернизиране на учебната документация
1.1. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища, с издаване на общи дипломи;
1.2. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми за обучение на чужд език с асоциираните партньори;
1.3. Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение; 1.4. Разработване на дигитално образователно съдържание;
1.5. Внедряване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес;
1.6. Закупуване на софтуер и/или ИКТ оборудване, необходими за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание и програми и за внедряването на облачни технологии в образователния процес.

Група 2. Професионално развитие на преподаватели
2.1. Обучения на преподаватели в България;
2.2. Краткосрочни специализации в асоциираните партньори;
2.3. Мултиплициране на резултатите от проведените краткосрочни специализации чрез споделяне на преподаватели между българските висшите училища, участващи в проекта.

Група 3. Кариерно ориентиране на студенти и мобилност
3.1. Кариерно консултиране и ориентиране на студенти;
3.2. Създаване на мрежи от кариерни центрове в партниращите български висши училища;
3.3. Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност;
3.4. Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели;
3.5. Изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени, в т.ч. мобилност за обучение и мобилност за научноизследователска дейност;
3.6. Входяща мобилност за преподаване: Привличане на чуждестранни преподаватели.

4. Дейности за организация и управление
5. Дейности за информация и комуникация.

Целеви групи:

• студенти
• докторанти
• постдокторанти
• специализанти
• млади учени
• изследователи
• учени
• преподаватели

Бюджет на процедурата:

• 50 000 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум
За проекти, в които висшето училище кандидат е с общ брой действащи студенти и докторанти по-малък от 5 000 – 800 000 лв.
За проекти, в които висшето училище кандидат е с общ брой действащи студенти и докторанти по- голям от 5 000 – 2 000 001 лв.
• максимум
За проекти, в които висшето училище кандидат е с общ брой действащи студенти и докторанти по-малък от 5 000 – 2 000 000 лв.
За проекти, в които висшето училище кандидат е с общ брой действащи студенти и докторанти по-голям от 5 000– 5 000 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100% (По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.)

Допустими разходи:

- Разходи за обучения на преподаватели в България
- Разходи за допълнителни обучения на студенти
- Изходяща мобилност на преподаватели
- Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти
- Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени
- Входяща мобилност на преподаватели

Продължителност на проекта:

• Максималната продължителност на проекта е 30 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН2020

Очаквани резултати:

• Съществено повишаване на качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование с цел заемане на достойно място в Европейското пространство за висше образование;
• Подобряване на достъпа и увеличаване броя на завършилите висше образование и изследователите;
• Модернизиране на учебното съдържание и методи на преподаване.

Китерии за оценка:

1.Рейтинг на висшето училище – кандидат - 15т.
2.Регионална значимост - 10т.
3.Принос на проектното предложение към изпълнение на индикаторите - 20т.
4.Фокус върху младите преподаватели - 5т.
5.Оценка на целевите групи - 5т.
6.Оценка на партньорството - 10т.
7.Фокус на проектното предложение - 10т.
8.Ефективност на проектното предложение - 10т.
9.Ефикасност на преките разходи за персонал - 15т.
Максимум 100 т.
Минимум 60 т.

Насоки за кандидатстване:

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org