Menu

мобилност профПокана за проектни предложения по Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“ на програма Еразъм+ за 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 05.02.2020 г., до 13,00 ч.

Допустими кандидати:

• Професионални гимназии.
• Центрове за професионално обучение.
• Национални консорциуми в областта на професионалното образование и обучение.
• Организации или консорциуми, установени в Програмна държава, които са
притежатели на Харта за мобилност в областта на ПОО.
• Доставчик на услуги в областта на ПОО (или негов филиал/клон), който изпраща
учащи и персонал в чужбина.

Допустими дейности:

• мобилност

Целеви групи:

• Обучаеми (Ученици /Чираци) в системата на ПОО;
• Персонал (Учители /Обучители) в системата на ПОО;
• Наскоро дипломирали се ученици от професионалните гимназии/чираци при условие, че участието им в мобилността започне в рамките на 1 година от дипломирането.
• Обучаеми, записани в организации или консорциуми, установени в Програмна държава, които са притежатели на Харта за мобилност в областта на ПОО;
• Персонал, работещ в организации или консорциуми, установени в Програмна държава, които са притежатели на Харта за мобилност в областта на ПОО.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Транспорт
• Организационна подкрепа
• Подкрепа за специални потребности
• Извънредни разходи
• Индивидуална подкрепа
• Подкрепа за езикова подготовка

Продължителност на проекта:

• между 12 и 24 месеца, проектите следва да стартират в периода 01 юни 2020г. - 31 декември 2020г.

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Формулярът за кандидатстване и останалите необходими документи (Клетвена декларация, Работна програма на дейностите по проекта, Мандатни писма и Декларация за липса на задължения) се изпращат до Националната агенция (ЦРЧР) и на хартиен носител (принтиран двустранно) в указания срок.
Проектното предложение и всички съпътстващи го документи следва да бъдат
подредени в папка, по реда на тяхното изреждане в описа. Всички документи се подписват (със син химикал) от лицето, официално представляващо организацията, подпечатват се и се подават на адрес:
Център за развитие на човешките ресурси
ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3
1000 София
Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“ 

Критерии за оценка:

- Релевантност на проекта (максимум 30 т.)
- Качество на проекта и степен на постижимост на целите (максимум 40 т.)
- Въздействие и разпространение на резултатите (максимум 30 т.)
За да получи положителна оценка и да бъде включено в списъка на очакващите финансиране, проектното предложение трябва да получи минимум 60 точки от 100 възможни. Освен това, предложението трябва да покрие минимум половината точки по всеки отделен критерий за качество.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин