Menu

образователна мобилностПокана за проектни предложения по Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, „Образователна мобилност“ на програма Еразъм+ за 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 05.02.2020 г., до 13,00 ч.

Допустими кандидати:

• Училища (т.е. институции, предоставящи общо, професионално или техническо образование на всяко образователно ниво от предучилищно до средно), които са регистрирани в страна участничка в Програма „Еразъм+“;
• Координатор на национален консорциум за мобилност - Регионални управления по образованието; и Училища с доказан опит в осъществяването на проекти по КД1 „Мобилност“ на Програма „Еразъм+“ (наличие на минимум три одобрени проекта по КД1 на Програма „Еразъм+“ в периода 2014 – 2019г.);

Допустими дейности:

• мобилност на: училищен персонал (преподавателски и непреподавателски, включително училищни директори и др.), работещ в изпращащото(ите) училище(а.), както и друг образователен персонал (експерти в РУО на МОН, училищни съветници, педагогически съветници, психолози и др.), участващ в стратегическото
развитие на изпращащото(ите) училище(а).

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Транспорт
• Организационна подкрепа
• Индивидуална подкрепа
• Курсови такси
• Подкрепа за специални потребности
• Извънредни разходи

Продължителност на проекта:

• между 12 и 24 месеца, проектите следва да стартират в периода 01 юни 2020г. - 31 декември 2020г.

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Формулярът за кандидатстване и останалите необходими документи (Клетвена декларация, Работна програма на дейностите по проекта, Мандатни писма и Декларация за липса на задължения) се изпращат до Националната агенция (ЦРЧР) и на хартиен носител (принтиран двустранно) в указания срок.
Проектното предложение и всички съпътстващи го документи следва да бъдат подредени в папка, по реда на тяхното изреждане в описа. Всички документи се подписват (със син химикал) от лицето, официално представляващо организацията, подпечатват се и се подават на адрес:
Център за развитие на човешките ресурси
ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3
1000 София
Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“

Критерии за оценка:

- Релевантност на проекта (максимум 30 т.)
- Качество на проекта и степен на постижимост на целите (максимум 40 т.)
- Въздействие и разпространение на резултатите (максимум 30 т.)
За да получи положителна оценка и да бъде включено в списъка на очакващите финансиране, проектното предложение трябва да получи минимум 60 точки от 100 възможни. Освен това, предложението трябва да покрие минимум половината точки по всеки отделен критерий за качество.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

 

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org