Menu

erasmus plus logonewnewОтворена за кандидатстване е Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – Подкрепа за реформиране на политиката, Инициативи за иновативна политика – Европейски проекти за перспективно сътрудничество в областта на образованието и обучението (2019 EACEA/36/2018)
Проектите за перспективно сътрудничество са широкомащабни. Те целят идентифициране, изпитване, разработване или оценка на иновативни подходи в рамките на политиката, които имат потенциал да бъдат общоприети и да усъвършенстват системите за образование и обучение. Те трябва да предоставят задълбочени знания относно целевата група, условията на преподаване, учене или обучение и ефективни методологии и инструменти, способстващи за развитието на политиките, както и заключения, важни за лицата, определящи политиките в областта на образованието и обучението на всички равнища.

Краен срок за кандидатстване: 19.03.2019 г., до 12:00 ч. на обяд (централноевропейско, брюкселско време)

Основна цел на процедурата:

• да насърчава иновациите в областта на образованието и обучението чрез европейско сътрудничество както на ниво политика, така и на практическо ниво;
• да даде възможност на ключовите заинтересовани страни да разработват и въвеждат в практиката иновативна политика.

Допустими кандидати:

• обществени или частни организации, с предмет на действие в областта на образованието, обучението и младежта или други социално-икономически сектори,
• организации, които извършват междусекторна дейност (напр. центрове за признаване, търговски камари, търговски организации, гражданско общество и културни организации, мрежи на участници, НПО, министерства на образованието, доставчици на услуги в областта на образованието и др.).
• юридически лица, установени в следните държави, участващи в програмата:
- 28-те държави членки на Европейския съюз;
- държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
- държавите кандидатки за членство в ЕС: Бивша югославска република Македония, Турция и Сърбия.

Приоритетни области:

• придобиване на основни умения от нискоквалифицирани възрастни;
• разработване и оценяване на ефективността на продължаващото обучение за задоволяване на настоящите и бъдещите потребности от умения;
• насърчаване на въвеждането на иновативни технологии в областта на предоставянето на консултации за професионално ориентиране;
• насърчаване на иновативните и интердисциплинарните подходи към преподаването на STE(A)M (науки, технологии, инженерство (изкуство), математика) в образованието;
• насърчаване на използването на инструменти за самоанализ, с цел подкрепа на иновациите и на цялостната промяна в образователните и обучителните институции;
• висше образование – постигане на целите на плана за действие в областта на цифровото образование (включително стратегията Open Science (Отворена наука) и оценка на резултатите от обучението с цел сравнителен анализ на институциите за висше образование.

Бюджет на процедурата:

• 12 000 000 EUR

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - Н/П
• максимум - 500 000 EUR

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 75% от общите допустими разходи по проекта

Продължителност на проекта:

• Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца.
• Дейностите трябва да започнат на 1 ноември 2019 г., 1 декември 2019 г. или 1 януари 2020 г.

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Очаквани резултати:

• Разработване и/или усъвършенстване на иновативни действия в областта на образованието и обучението в съответствие с приоритетите на поканата;
• По-добри доказателства и разбиране на целевата(целевите) група(групи), ситуациите на учене и преподаване, както и ефективни методологии и средства, които могат да вдъхновяват и стимулират иновации на системно ниво;
• Доказателства за потенциално дългосрочно въздействие върху системите за образование и обучение чрез включването на подходи за подобрена и иновативна политика, разработени при проектите;
• Европейска добавена стойност чрез засилено транснационално сътрудничество и взаимно обучение между основните участници.

Китерии за оценка:

1. значение на проекта (30%);
2. качество на замисъла и изпълнението на проекта (30%);
3. качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество (20%);
4. въздействие върху разработването и разпространението на политиката (20%).
Само предложения, постигнали минималните прагове за качество, както следва:
— минимален праг от 50% по всеки от 4-те отделни критерия (т.е. минимум 15 точки съответно за критериите „значение на проекта“ и „качество на замисъла и изпълнението на проекта“, 10 точки съответно за критериите „качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество“ и „въздействие върху разработването и разпространението на политиката“, и
— минимален праг от 70% от общия сбор от четирите критерия за възлагане,
ще бъдат разглеждани за финансиране от ЕС. Предложения, които остават под тези прагове, ще бъдат отхвърлени.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин