Menu

youth KD3 ErazmusПрограма „Еразъм+“ обявява прием на проекти по Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Обединена европейска младеж. Програмата насърчава младежкия обмен и мобилността на специалисти, работещи с младежи, и подкрепя младежките организации.

Краен срок за кандидатстване:

25.05.2018 г., до 12:00 ч. на обяд, брюкселско време

Основна цел на поканата:

• да се насърчава участието на младите хора в европейския обществен живот, както и трансграничният обмен и дейностите за мобилност. Проектите в рамките на „Обединена европейска младеж“ имат за цел създаване на мрежи за насърчаване на регионалните партньорства и да бъдат осъществявани в тясно сътрудничество с млади хора от цяла Европа (държави по Програмата „Еразъм+“).

Специфични цели:

• насърчаване и разработване на по-структурирано сътрудничество между различни младежки организации с цел изграждане или укрепване на партньорства;
• младежки организации, участващи в инициативи за насърчаване на младите хора да участват в демократичните процеси и в обществото чрез организиране на обучения, изтъкване на сходствата между младите европейци и насърчаване на дискусиите и дебатите относно тяхната връзка с ЕС, неговите цели и демократични основи. Това включва организиране на събития като подготовка за изборите за Европейски парламент през 2019 г.;
• насърчаване на участието на по-малко представените групи на млади хора в политиката, младежките организации и други организации на гражданското общество чрез ангажиране на младежта в уязвимо и неравностойно социално-икономическо положение.

Допустими кандидати:

• организации с нестопанска цел, асоциации и НПО, включително европейски младежки НПО;
• социални предприятия;
• публични органи на местно, регионално или национално равнище;
• асоциации на региони;
• европейски групи за териториално сътрудничество;
• органи със стопанска цел, които осъществяват дейност в областта на корпоративната социална отговорност, създадени в държава по Програмата „Еразъм+“.

Допустимо партньорство:

• Минималното изискване за партньорски състав за тази покана е най-малко 5 партньори от 5 различни държави, допустими за участие в Програмата „Еразъм+“.

Допустими държави:

• държавите членки на ЕС;
• държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
• страните кандидатки за членство в ЕС, които се ползват с предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и с условията и общите приложения, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни предвид участието им в програмите на ЕС: Бившата югославска република Македония и Турция.

Приоритетни области:

• активно гражданство
• изграждане на мрежи
• европейски цели и европейско гражданство
• демократично участие
• демократична устойчивост и социално приобщаване, свързани с младежта

Допустими дейности:

• дейности за мобилност, включително широкомащабен младежки обмен;
• дейности, улесняващи достъпа и участието на младежта в дневния ред на политиката на ЕС;
• обмен на опит и добри практики; мрежи и партньорства с други младежки организации; участие в срещи или семинари с други заинтересовани страни и/или създатели на политики също и с оглед на повишаване на въздействието на политиката върху целеви групи, сектори и/или системи;
• инициативи и прояви за развиване на европейски НПО/организации на гражданското общество/общоевропейски мрежи;
• дейности за повишаване на осведомеността, информиране, разпространение и популяризиране (семинари, работни срещи, кампании, срещи, обществени дебати, консултации и др.) относно приоритетите на политиката на ЕС в областта на младежта.

Дейностите следва да са трансгранични и може да се изпълняват на европейско, национално, регионално или локално равнище. Дейностите трябва да се проведат в държавите на кандидатите/партньорите.

Целеви групи:

• млади хора на възраст между 13 и 30 години, живеещи в държавите на приемащите и/или изпращащите организации.
• брой участници: не по-малко от 16 и не повече от 180 участници (без да се включват ръководителите на групи). Не по-малко от 4 участници в група (без да се включват ръководителите на групи). Всяка национална група трябва да има поне един ръководител на група. Ръководителят на група е възрастен, който придружава младите хора, участващи в дейност за мобилност/младежки обмен, за да гарантира ефективно учене, защита и безопасност на участниците.

Бюджет на поканата:

• 5 000 000 евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 100 000 евро
• максимум - 500 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 80%

Продължителност на проекта:

• Продължителността на дейностите може да бъде от 5 до 21 дни, без времето за пътуване. Продължителността на проектите трябва да е между 9 и 24 месеца.

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org