Menu

Еразъм Ротердамски 1Училища могат да подават проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани” на програма „Еразъм+”.

Краен срок за кандидатстване:

01.02.2018 г., до 13:00 часа (българско време)

Основна цел на програмата:

• да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Допустими кандидати:

• Училища (т.е. институции, предоставящи общо, професионално или техническо образование на всяко образователно ниво от предучилищно до средно), които са регистрирани в страна участничка в Програма „Еразъм+”.
• Координатор на национален консорциум за мобилност

Допустими участници в мобилност:

• училищен персонал (преподавателски и непреподавателски, включително училищни директори и др.), работещ в изпращащите училища, както и друг образователен персонал (експерти в РУО на МОН, училищни съветници, педагогически съветници, психолози и др.), участващ в стратегическото развитие на изпращащите училища.

Допустими дейности:

• Мобилност на учители и друг училищен персонал
• Езикова подготовка

Бюджет на процедурата:

• 2 443 417 евро

Допустими разходи:

• Транспорт – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно. Отпуска се под формата на единични суми и се изчислява с помощта на калкулатора за разстояния, публикуван на посветената на Програмата Интернет страница на Европейската комисия.
• Организационна подкрепа - включва разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите за мобилност. Отпуска се под формата на единични суми, според броя на участниците.
• Индивидуална подкрепа - отпуска се под формата на единични суми на ден, за издръжка на участниците по време на дейността и се изчислява на база продължителност на престоя на участник.
• Курсови такси - разходи, пряко свързани с плащане на такси за записване в курсове. Отпуска се при мотивирано искане във формуляра за кандидатстване под формата на единична сума в размер 70 евро на участник на ден, като максималният размер е 700 евро за участник.
• Подкрепа за специални потребности - допълнителни разходи, пряко свързани с участниците със специфични потребности. Отпуска се при мотивирано искане във формуляра за кандидатстване и се изчислява на база процент от реално извършените разходи.
• Извънредни разходи
- разходи за предоставяне на банкова гаранция, в случай че НА я изисква. Покриват се максимум 75% от стойността на банковата гаранция.
- допустими извънредни разходи са и разходи за скъпи пътувания. Покриват се максимум 80% от реално извършените разходи.

Продължителност на проекта:

• проектите следва да стартират между 1 юни и 31 декември 2018 г.

Начин на кандидатстване:

• Онлайн след регистрация в портала
• На хартия - в Центъра за развитие на човешките ресурси

Допълнителна информация:

Програмни държави: Белгия, България, Чешка република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Австрия; Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от селекцията до 28.05.2018 г.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org