Menu

Еразъм плюс 5Публикувана е покана за кандидатстване с проекти за мобилност на обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани” на програма „Еразъм+”.

Краен срок за кандидатстване:

01.02.2018 г., до 13:00 часа (българско време)

Основна цел на програмата:

• да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Допустими кандидати:

• Професионални гимназии
• Центрове за професионално обучение
• Национални консорциуми в областта на професионалното образование и обучение
• Организации или консорциуми, установени в Програмна държава, които са притежатели на Харта за мобилност в областта на ПОО
• Доставчик на услуги в областта на ПОО (или негов филиал/клон), който изпраща учащи и персонал в чужбина.

Допустими участници в мобилност:

• Обучаеми (Ученици/ Чираци) в системата на ПОО;
• Персонал (Учители/ Обучители) в системата на ПОО;
• Наскоро дипломирали се ученици от професионалните гимназии/ чираци при условие, че участието им в мобилността започне в рамките на 1 година от дипломирането;
• Обучаеми, записани в организации или консорциуми, установени в Програмна държава, които са притежатели на Харта за мобилност в областта на ПОО;
• Персонал, работещ в организации или консорциуми, установени в Програмна държава, които са притежатели на Харта за мобилност в областта на ПОО.

Допустими дейности:

• Мобилност на обучаеми
• Езикова подготовка

Бюджет на процедурата:

• 2 443 417 евро

Допустими разходи:

• Транспорт – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно. Отпуска се под формата на единични суми и се изчислява с помощта на калкулатора за разстояния, публикуван на посветената на Програмата Интернет страница на Европейската комисия.
• Организационна подкрепа - включва разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите за мобилност. Отпуска се под формата на единични суми, според броя на участниците.
• Подкрепа за специални потребности - допълнителни разходи, пряко свързани с участници със специални потребности и придружаващи лица (вкл. дневни и пътни разходи само ако не са поискани в бюджетните пера транспорт и издръжка). Отпуска се при мотивирано искане във формуляра за кандидатстване и се изчислява на база процент от допустимите разходи.
• Индивидуална подкрепа - отпуска се под формата на единични суми на ден, за издръжка на участниците по време на дейността и се изчислява на база продължителност на престоя на участник.
• Подкрепа за езикова подготовка - покрива разходи, свързани с подобряване познанията на участниците по езика, който ще използват, за да учат или да се обучават по време на дейността. Отпуска се само за обучаеми при предварителна заявка и само за мобилности с продължителност между 19 дни и 12 месеца на база нуждите на
участниците и при условие, че не се предлага такова онлайн обучение. Финансирането се извършва под формата на единична ставка (150 евро на участник).
• Извънредни разходи
- разходи за подкрепа на обучаващи се участници с ограничени възможности - отпуска се при мотивирано искане във формуляра за кандидатстване;
- разходи за предоставяне на банкова гаранция, в случай че НА я изисква. Покриват се максимум 75% от стойността на банковата гаранция.
- допустими извънредни разходи са и разходи за скъпи пътувания. Покриват се максимум 80% от реално извършените разходи.

Продължителност на проекта:

• проектите следва да стартират между 1 юни и 31 декември 2018 г.

Начин на кандидатстване:

• Онлайн след регистрация в портала
• На хартия - в Центъра за развитие на човешките ресурси

Допълнителна информация:

Програмни държави: Белгия, България, Чешка република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Австрия; Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от селекцията до 28.05.2018 г.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org