Menu

Erasmus plus 1Публикувана е покана за кандидатстване по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани” на програма „Еразъм+”. Кандидатите могат да подават предложения по дейност „Мобилност” за студенти и персонал само между програмни държави.

Краен срок за кандидатстване:

01.02.2018 г., до 13:00 часа (българско време)

Основна цел на програмата:

• да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Допустими кандидати:

• Институции за висше образование, които притежават Еразъм Харта за висше образование и са регистрирани в програмна страна.
• Национален Консорциум за мобилност, състоящ се най-малко от три легитимни организации, (включително две изпращащи висши училища), регистрирани в програмна страна.

Институциите за висше образование или Националните Консорциуми за мобилност могат да кандидатстват по тази дейност веднъж в рамките на една селекционна година. Една институция за висше образование може да координира и/или да е част от няколко Консорциума за мобилност в една селекционна година. Едновременно може да бъдат използвани двата начина за кандидатстване – като се подаде самостоятелна кандидатура или кандидатура на Консорциум за мобилност.

Допустими участници в мобилност:

• Студенти, записани във висше училище, притежаващо Еразъм Харта за висше образование;
• Наскоро завършили студенти, които могат да участват в студентска мобилност с цел практика. Те следва да са селектирани от своето висше училище по време на последната си година на обучение и трябва да реализират и приключат своята практика в чужбина в рамките на една година от завършването си;
• Персонал (преподавателски и административен), работещ във висше училище от програмна държава, притежаващо Еразъм Харта за висше образование;
• Персонал от предприятие, поканен да преподава във висше училище, притежаващо Еразъм Харта за висше образование.

Допустими дейности:

• Организационна подкрепа
• Подкрепа за лица със специални потребности
• Мобилност на студенти
• Мобилност на персонал

Бюджет на процедурата:

• 2 443 417 евро

Допустими разходи:

• Транспорт за студенти – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно. Отпуска се под формата на единични ставки и се изчислява с помощта на калкулатора за разстояния, публикуван на посветената на Програмата интернет страница на Европейската комисия.
• Индивидуална подкрепа за студенти – отпуска се под формата на единични ставки на месец за издръжка на участниците по време на дейността и се изчислява на база продължителност на престоя на участник и в зависимост от изпращащата и приемащата страна.
• Мобилност на студенти с цел обучение към Програмни държави от:
- група 1 – 520 евро на месец;
- група 2 – 520 евро на месец;
- група 3 (България) – 470 евро на месец.
• Мобилност на студенти с цел практика (стаж) към Програмни държави от:
- група 1 – 720 евро на месец;
- група 2 – 720 евро на месец;
- група 3 (България) – 670 евро на месец
• Транспорт за персонала – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно.
• Индивидуална подкрепа за персонала – отпуска се под формата на единични ставки на ден за издръжка на участниците по време на дейността и се изчислява на база продължителност на престоя на участник и в зависимост от
изпращащата и приемащата страна. България попада в 3-та група и съответно финансирането ще се извършва по следния принцип:
- група 1 – 180 евро на ден;
- група 2 – 160 евро на ден;
- група 3 – 140 евро на ден;
• Извънредни разходи - разходи за предоставяне на банкова гаранция, в случай че НА я изисква. Покриват се максимум 75% от стойността на банковата гаранция. Допустими извънредни разходи са и разходи за скъпи пътувания на
участниците. Покриват се максимум 80% от реално извършени разходи.

Продължителност на проекта:

• 16 или 24 месеца

Начин на кандидатстване:

• Онлайн след регистрация в портала
• На хартия - в Центъра за развитие на човешките ресурси

Допълнителна информация:

Програмни държави: Белгия, България, Чешка република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Австрия; Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от селекцията до 28.05.2018 г.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org