Menu

Еразъм РотердамскиОтворена е за кандидатстване Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани” по програма „Еразъм+”. Кандидатите могат да подават предложения по дейност „Мобилност” за студенти и персонал между програмни и партниращи държави.

Краен срок за кандидатстване:

01.02.2018 г., до 13:00 часа (българско време)

Основна цел на програмата:

• да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Допустими кандидати:

• Институции за висше образование, които притежават Еразъм Харта за висше образование и са регистрирани в програмна страна.
• Национален Консорциум за мобилност, състоящ се най-малко от три легитимни организации, (включително две изпращащи висши училища), регистрирани в програмна страна.

Институциите за висше образование или Националните Консорциуми за мобилност могат да кандидатстват по тази дейност веднъж в рамките на една селекционна година. Една институция за висше образование може да координира и/или да е част от няколко Консорциума за мобилност в една селекционна година. Едновременно може да бъдат използвани двата начина за кандидатстване – като се подаде самостоятелна кандидатура или кандидатура на Консорциум за мобилност.

Допустими участници в мобилност:

• Студенти и докторанти, записани във висше училище от програмна държава, притежаващо Еразъм Харта за висше образование;
• Студенти и докторанти, записани във висше училище от партнираща държава;
• Персонал (преподавателски и административен), работещ във висше училище от програмна държава, притежаващо Еразъм Харта за висше образование;
• Персонал (преподавателски и административен), работещ във висше училище от партнираща държава.
• Персонал от предприятие, поканен да преподава във висше училище от програмна или партнираща държава

Допустими дейности:

• Организационна подкрепа
• Подкрепа за лица със специални потребности
• Мобилност на студенти
• Мобилност на персонала

Бюджет на процедурата:

• 2 443 417 евро

Допустими разходи:

• Транспорт за студенти – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно. Отпуска се под формата на единични ставки и се изчислява с помощта на калкулатора за разстояния, публикуван на посветената на Програмата интернет страница на Европейската комисия.
• Индивидуална подкрепа за студенти – отпуска се под формата на единични ставки на месец за издръжка на участниците по време на дейността и се изчислява на база продължителност на престоя на участник и в зависимост от изпращащата и приемащата страна.
• Мобилност на студенти от Партнираща държава към Програмна държава – 800 евро на месец
• Мобилност на студенти от Програмна държава към Партнираща държава – 700 евро на месец.
• Транспорт за персонала – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно.
• Индивидуална подкрепа за персонала – отпуска се под формата на единични ставки на ден за издръжка на участниците по време на дейността и се изчислява на база продължителност на престоя на участник и в зависимост от изпращащата и приемащата страна.
• Мобилност на персонала от Партнираща държава към Програмна държава – 140 евро на ден.
• Мобилност на персонала от Програмна държава към Партнираща държава – 180 евро на ден.

Продължителност на проекта:

• 16 или 26 месеца

Начин на кандидатстване:

• Онлайн след регистрация в портала
• На хартия - в Центъра за развитие на човешките ресурси

Допълнителна информация:

Програмни държави: Белгия, България, Чешка република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Австрия; Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от селекцията до 28.05.2018 г.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org