Menu

ИГРП ОПНОИР 2017Управляващият орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Процедурите ще бъдат обявени в следната последователност:

• м.Януари - Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование
• м.Февруари - Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мулти-културна среда
• м.Февруари - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони (по подхода ВОМР)
• м.Март - Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование
• м.Май - Подрепа за включване на деца, търсещи или получили международна закрила, в системата на предучилищното и училищното образование
• м.Юни - Изграждане на регионални научни центрове
• м.Юни - Уникални научни инфраструктури
• м.Юни - Да работим в България
• м.Юни - Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПНОИР

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org