Menu

Erasmus plusПрез 2017 г. ще бъдат финансирани проекти по Програма „Еразъм+“ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Краен срок: до 12:00 часа на обяд, брюкселско време
02.02.2017 - Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението (КД1)
                   Мобилност за граждани в областта на младежта (КД1)
                   Стратегически партньорства в областта на младежта (КД2)
                   Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта (КД3)
09.02.2017 - Изграждане на капацитет в областта на висшето образование (КД2)
16.02.2017 - Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ (КД1)
23.02.2017 - Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти (Жан Моне)
28.02.2017 - Алианси на познанията (КД2)
08.03.2017 - Изграждане на капацитет в областта на младежта (КД2)
29.03.2017 - Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението (КД2)
05.04.2017 - Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба (КД1)
06.04.2017 - Партньорства за сътрудничество (Спорт)
                   Малки партньорства за сътрудничество (Спорт)
                   Европейски спортни събития с нестопанска цел (Спорт)
26.04.2017 - Мобилност за граждани в областта на младежта (КД1)
                   Стратегически проекти, свързани с ЕДС (КД1)
                   Стратегически партньорства в областта на младежта (КД2)
                   Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта (КД3)
04.10.2017 - Мобилност за граждани в областта на младежта (КД1)
                   Стратегически партньорства в областта на младежта (КД2)
                   Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта (КД3)

Основни цели на програмата:

• да допринесе за постигане целите на стратегията „Европа 2020“, включително водещата цел в областта на образованието;
• да допринесе за постигане целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020“), включително съответните критерии;
• да допринесе за устойчивото развитие на държавите-партньори в областта на висшето образование;
• да допринесе за постигане на общите цели на обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.);
• да допринесе за постигане на целта за развиването на европейско измерение в спорта, по- специално масовият спорт, в съответствие с работния план на Съюза за спорта; както и
• да популяризира европейските ценности в съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз.

Допустими кандидати:

• Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;
• групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация.

Допустими държави:

• 28-те държави-членки на Европейския съюз
• държавите от ЕАСТ/ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия)
• държави-кандидатки за членство в ЕС (Турция и бившата югославска република Македония)

Приоритетни области:

• Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани
— Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
— Стратегически проекти, свързани с Европейската доброволческа служба
— Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба
— Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“
• Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
— Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
— Алианси на познанията
— Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
— Изграждане на капацитет в областта на младежта
• Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката
— Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта
• Дейности „Жан Моне“
— Катедри „Жан Моне“
— Модули „Жан Моне“
— Центрове за високи постижения „Жан Моне“
— Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
— Мрежи „Жан Моне“
— Проекти „Жан Моне“
• Спорт
— Партньорства за сътрудничество
— Малки партньорства за сътрудничество
— Европейски спортни събития с нестопанска цел

Допустими разходи:

• За всички мобилности:
- преки разходи, свързани с мобилността - до 100-я участник - по 350 евро, над 100-я участник - по 200 евро
- допълнителни разходи, свързани с участници с увреждания - до 100% от допустимит разходи, утвърдени от националната агенция
- извънредни разходи - за финансови гаранции, ако националната агенция ги изисква - до 75% от допустимите разходи и за транспортни разходи - до 80% от допустимите разходи

Продължителност на проекта:

• от 2 до 26 месеца, в зависимост от мярката

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org