Menu

  • Категория: Събития
  • Посещения: 203

НСМЕднодневната работна среща за набиране на идеи относно ролята на НСМ се организира от Националната селска мрежа. 

Основни цели на срещата:
  • да се мобилизират заинтересованите страни в политиката за развитие на селските райони в предоставянето на идеи за бъдещата работа на Националната селска мрежа и Звеното за управление;
  • да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация между членовете на НСМ и потенциални такива с цел набиране на идеи;
  • да се установи какви партньорства и комуникационни връзки ще бъдат необходими за бъдещето, като се надгражда съществуващия опит на НСМ.
Основни теми:

- Представяне на целите и програмата на срещата
- Представяне на целите, приоритетите и дейностите от работата на Звеното за управление на Национална селска мрежа към ПРСР 2014-2020
- Акценти и насоки за предстоящата съвместна работа
- Представяне на идеи и предложения от участниците в срещата

Такса за участие:

- безплатно

Времетраене:

- 1 ден, от 9,30 до 15,30 часа

Допълнителна информация:

Програма
Заявка за членство в НСМ
Декларация лични данни

 

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин