Menu

Финансирани проекти, които са разработени, консултирани или администрирани от екипа на фирмата

Създаване на устойчиви работни места в Стандард Профил България ЕАД

за подбор и наемане на 42 безработни и неактивни лица, обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, и оборудване на нови работни места.

Реализация: юни 2016 - март 2018

Ромската идентичност - гледана отвън, представена отвътре

за създаване на иновативен културен продукт (Виртуална ромска арт галерия) чрез който да се покаже мястото и ролята на ромската култура в исторически и съвременен план.

Реализация: април 2016 - април 2017

Подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на СИМАРО ООД чрез инвестиране във високотехнологично оборудване

за подобряване на производствения процес и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност, чрез закупуване на иновативен файбър лазер.

Реализация: февруари 2016 - април 2016

Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм

за проучване на местното природно и културно наследство и неговата валоризация, чрез създаване на нови туристически продукти и онлайн платформа за промотирането на трансграничния регион Хасково-Одрин като нова дестинация.

Реализация: юли 2015 - юли 2016

Инвестиране във високотехнологично оборудване за подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на Дида-70 СД

за подобряване на производствения процес в Дида-70 СД и внедряване на нови технологии чрез инвестиции в три вида стругове с ЦПУ и вертикален машинен център.

Подобряване на производствения капацитет за повишаване конкурентоспособността на ИТАЛТЕХ ООД

за подобряване на производствения процес и ресурсната ефективност и ефикасност чрез инвестиции в струг с ЦПУ и вертикален обработващ център.

Подобряване на производствения капацитет на Атмар Груп ООД

за внедряване на нова технология за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на Атмар Груп ООД, чрез закупуването на Автоматична линия за боядисване на бутилки.

Екологична музика

Създаване на мюзикъл „Едно лято в едно блато” за образование на деца в областта на опазването на околната среда чрез използване на съвременни аудио-визуални средства.

Актуализиране на действащите учебните планове и програми и разработване на нови в професионални направления „Икономика” и „Администрация и управление” към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда

за идентифициране на потребностите и изискванията на бизнеса по отношение на обучението по специалностите в Стопански факултет; за разработване на нови и актуализиране на съществуващите учебните планове и програми по специалностите в СФ; и за включване на работодатели и специалисти от практиката в образователния процес на СФ и апробиране на актуализираните учебни планове и програми в СФ

Реализация: май 2013 - март 2015

Развитие на самостоятелна стопанска дейност в сферата на авторемонтните услуги

за развитие на самостоятелен бизнес чрез инвестиционна подкрепа и разкриване на две нови работни места в новостартиращото предприятие.

Реализация: октомври 2013 - октомври 2014

Насърчаване развитието на самостоятелна стопанска дейност на новостартиращото предприятие „Пламък-Рейсинг” ЕООД

за развитие на самостоятелен бизнес на територията на Стара Загора в сферата на автосервизните услуги и създаване на две нови работни места в новостартиращото предприятие.

Реализация: август 2013 - август 2014

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org