Menu

  • Категория: Други
  • Посещения: 249

Научни организацииОперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана за кандидатстване на научни организации, които са подписали споразумение за финансиране с Европейската комисия по конкурс WIDESPREAD-01-2018-2019-Teaming Phase 2, в качеството си на координатори от страна на България, като страна от списъка за „разширяване“ (widening).

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• засилване на международната и транснационалната активност на българските научноизследователски организации, и свързаните с това очаквания за увеличаване на научната продукция (съвместни публикации, експертни доклади, трансфер на технологии и знания и т.н.), създадена и публикувана чрез международно сътрудничество, чрез осигуряване на допълваща подкрепа.

Допустими кандидати:

• научноизследователски организации,които са подписали споразумение за финансиране с Европейската комисия по конкурс WIDESPREAD-01-2016-2017-Teaming Phase 2 или по конкурс WIDESPREAD-01-2018-2019-Teaming Phase 2, в качеството си на координатори от страна на България, като страна от списъка за „разширяване“ (widening), вписана в Регистъра за научната дейност в Република България.

Допустими дейности:

• Да не противоречат на правилата, описани в Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
• Да са насочени към изпълнението на целите на Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ и на ОП НОИР 2014-2020;
• Да не са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него;
• Да са подходящи, практични и последователни, и да съответстват на целите и очакваните резултати.
• Да отговарят на целите и приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като съответстват на една или повече от приоритетните области на специализация на ИСИС:
- „Мехатроника и чисти технологии“;
- „Информатика и информационни и комуникационни технологии“;
- „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“;
- „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.
• Дейност 1 – Придобиване или изграждане и/или модернизация на научноизследователски инфраструктури , в т.ч. и на колекции и архиви и регионални партньорски съоръжения/разпределени възли на паневропейските научни комплекси, одобрени по Рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD - Teaming, фаза 2.
• Дейност 2 - Закупуване и инсталиране на специално оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания
• Дейност 3: Научноизследователска дейност, която обхваща фундаменталните и приложните научни изследвания, както и разпространението на научните резултати;
• Дейност 4: Осъществяване на развойна и иновационна дейност;
• Дейност 5: Събиране на масиви от данни и архиви;
• Дейност 6: Обучение и мобилност на изследователите;
• Дейност 7: Осигуряване на достъп на включените в проектите български изследователи до международни бази данни и публикации (отворени бази данни и инициативи за отворен достъп на ЕК).

Целеви групи:

• изследователи;
• млади учени;
• участници в научни изследвания.

Бюджет на процедурата:

• 60 000 000 лева

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 5 000 000 лева
• максимум - 30 000 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100% - при режим на „не помощ“
• 50% - при режим на държавна помощ в съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО)
• при режим на държавна помощ по реда на чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО):
- 100% за фундаментални научни изследвания;
- 50% за индустриални научни изследвания (с възможност за увеличение до 80%);
- 25% за дейности за експериментално развитие (с възможност за увеличение до 80%).

Допустими разходи:

• Разходи за материални активи (до 10% от общите допустими разходи по проекта).
• Разходи за СМР
• Невъзстановим ДДС
• Разходи за персонал
• Разходи за услуги
• Разходи за материали

Продължителност на проекта:

• до 31.07.2023 г.

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр в ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин