Menu

  • Категория: Други
  • Посещения: 260

clasterГлавна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” обявява конкурс за набиране на проекти по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“.

Краен срок за кандидатстване: 26.10.2019 г., до 16,00 часа

Основна цел на процедурата:

• предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Допустими кандидати:

• Иновационни клъстери - кандидатите трябва да включват минимум 7 юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими проекти:

• Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества;
• Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау).
• Проектите следва да включват дейности по Компонент 2 в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи

Допустими дейности:

Компонент 1: Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества (незадължителен)
• Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - осигуряване на иновационен и научно-изследователски персонал за развитие на клъстерните иновационни дейности;
• Насърчаване на клъстерния маркетинг;
• Публичност и визуализация на проекта;
• Одит на проекта.

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау) (задължителен)
• Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – оборудване за изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и други сходни на посочените допустими за придобиване активи;
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – придобиване на специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация и други сходни на посочените допустими за придобиване активи.

Целеви групи:

• Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в тематичните области на ИСИС:
- ИКТ и информатика
- мехатроника и чисти технологии
- мехатроника и чисти технологии
- нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Бюджет на процедурата:

• 29 924 199 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 200 000 лева
• максимум - 1 500 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• По Компонент 1 „Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества“ – приложим режим „de minimis” - 80%
• По Компонент 2 „Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)“ – приложим режим „помощи за иновационни клъстери“ - 65%

Допустими разходи:

Компонент 1: Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:
• Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - до 200 000 лв.
• Разходи за материали за извършване на иновационнaтa и научно-изследователската дейност (например материали, необходими за извършване на измерване и изпитване в изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове и други сходни на посочените допустими материали) – до 50 000 лв.
• Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера и на организациите-членове на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни);
•Разходи за наем на работни помещения на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - до 25 000 лв.;
• Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки – разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители, както на клъстера, така и на организации-членове на клъстера;
• Разходи за представяне на иновационните продукти/услуги, предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири – разходи за такси за участие, разходи за наем на изложбена площ, разходи за транспортиране на експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на клъстера и на организации-членове на клъстера;
• Разходи за разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава - до 10 000 лв.
• Разходи за консултантски услуги преди стъпването на нов пазар – патенти проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги - до 10 000 лв.
• Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали и интернет страници за дейността на клъстера – до 10 000 лв.
• Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis) – до 7 000 лв.
• Разходи за публичност и визуализация на проекта – до 2 000 лв.
• Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 лв.

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)
• Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни дейности – закупуване на уреди за измерване и изпитване, машини, съоръжения и оборудване за изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и други сходни на посочените допустими за придобиване активи;
• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни дейности – придобиване на специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация и други сходни на посочените допустими за придобиване активи – до 100 000 лв.;

Продължителност на проекта:

• 24 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Очаквани резултати:

• повишаване на иновационната активност в клъстерните обединения и техните членове.
• засилване на връзките и сътрудничеството между клъстера и научноизследователските, иновационните и академичните организации
• ще спомогне за достъп до технологиите и експертните познания, необходими за укрепване и обновяване на иновационната и развойната дейност на клъстера и за осигуряване на основа за конкретни проекти за сътрудничество между участниците в клъстерите и външните партньори.
• по-привлекателна среда за предприятията, генератори на иновации.

Китерии за оценка:

1. Брой членове на иновационния клъстер, реализирали печалба през 2018 г. - 5 т.
2. Вид членове на иновационния клъстер - 7 т.
3. Управленски капацитет на иновационния клъстер - 5 т.
4. Структура, координация, управление, визия и потенциал за развитие на клъстера - 5 т.
5. Участие на иновационния клъстер в проекти, финансирани от донорски програми - 6 т.
6. Участие на иновационния клъстер в клъстерни мрежи и партньорства - 6 т.
7. Търговска марка и бранд на иновационния клъстер - 4 т.
8. Стратегически документ на иновационния клъстер - 3 т.
9. Права по индустриална собственост, по отношение на които иновационният клъстер и/или членовете му като юридически лица или чрез управителя им са първоначален заявител/изобретател - 8 т.
10. Съвместни НИРД проекти с участието на поне две предприятия от иновационния клъстер - 5 т.
11. Научно-изследователска и развойна дейност на предприятия, членове на иновационния клъстер - 6 т.
12. Опит на предприятия, членове на иновационния клъстер в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) и иновативни процеси - 5 т.
13. Новост на разработваната иновация от иновационния клъстер - 7 т.
14. Пазарна приложимост на разработваната иновация - 8 т.
15. Подкрепяната по проекта иновация е резултат от съвместна дейност на членовете на иновационния клъстер - 5 т.
16. Регионална специализация съгласно ИСИС - 2 т.
17. Регионална приоритизация на проекти - 6 т.
18. Участие в процедури по ОПИК - 4 т.
19. Реалистичност на разходите по проекта - 3 т.
Общ брой точки - 100 т.
Минимален брой точки за финансиране - 60 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин