Menu

  • Категория: Други
  • Посещения: 158

disability peopleАгенцията за хора с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

Краен срок за кандидатстване: 5.08.2019 г., до 17.30 часа

Допустими кандидати:

• физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Допустими дейности:

• първа група дейности - инвестиционни дейности, чието осъществяване подготвя започването и развитието на самостоятелна стопанска дейност. Продължителността на същите не може да бъде по-голяма от 4 месеца.
• втора група дейности - дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните дейности. Продължителността им не може да бъде по-малка от 36 месеца. Предприятието трябва да получава печалба при изпълнение на дейностите от втора група, което е предпоставка за неговата ефективност и ефикасност.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• 20 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

Еднократни допустими разходи, които се отнасят до инвестиционните дейности от първа група:
• компонент 1 - разходи, свързани с учредяването на едноличното предприятие - държавна такса за регистрация на предприятието в Търговския регистър;
• компонент 2 - разходи, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд - разходи за строително-монтажни работи, които не може да превишават 20% от исканите средства;
• компонент 3 - средства за придобиване на оборудване и обзавеждане за разкриване на работно място за кандидатстващото лице с трайни увреждания. Със средствата по този компонент може да се придобие автомобил, само когато той представлява неразделна част от работното място на кандидата с трайни увреждания както е в случая с извършването на превози по занятие;
• компонент 4 - средства за начален оборотен капитал - до 15% от исканите средства;
• компонент 5 - разходи, свързани със заплащане на краткосрочен квалификационен курс - до 8% от исканото финансиране.

Продължителност на проекта:

• до 40 месеца

Начин на кандидатстване:

• Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания по един от следните начини:
1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Допълнителна информация:

Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Китерии за оценка:

• точност и пълнота на формуляра - макс. 4 х 4 точки
• обективност и обоснованост на предложението - макс. 4 х 5 точки
• реалистичност на очакваните резултати - макс. 4 х 2 точки
• пълнота и изчерпателност на дейностите - макс. 4 х 5 точки
• точност, обективност, нагледност и прозрачност на бюджета - макс. 4 х 3 точки
• устойчивост на дейностите от втора група - макс. 4 х 4 точки
Максимален брой точки - 92
На финансиране със средства от АХУ подлежат само предложения, които са събрали ≥ 55 точки

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин