Menu

  • Категория: Други
  • Посещения: 201

TheatreМинистерство на културата обявява конкурс за финансиране на проекти по Приоритет 2 „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“ от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския Съюз.

Краен срок за кандидатстване: 24.07.2019 г., до 16,30 часа

Основна цел на процедурата:

• представяне и популяризиране на форми на съвременно европейско изкуство и на културното наследство в тяхното многообразие.

Конкретни цели:

• Представят пред обществеността съвременното българско и европейско изкуство (филм, театър, музика, литература, визуално изкуство и т.н.) в неговото многообразие;
• Представят българското изкуство и културно наследство като част от европейската и световна култура;
• Пресъздават, надграждат или въвеждат нови културни практики и иновативни прояви;
• Реализират събития, свързани с Европейските дни на наследството 2019, посветени на темата им през тази година „Изкуство и културно наследство”;
• Популяризират Стратегията на Съвета на Европа за културното наследство през 21 век;
• Подкрепят сътрудничеството и/или партньорството между различни организации на местно и/или национално и/или европейско равнище при представянето на съвременното изкуство като част от общо европейско културно пространство;
• Допринасят за засилване на чувството за европейска принадлежност и европейска идентичност на гражданите на ЕС;
• Реализират прояви на съвременното европейско изкуство в културни пространства със статут на недвижими културни ценности;
• Утвърждават ролята на културата и културното наследство като фактор за развитие на други социални и икономически сектори като туризма, образованието, местното развитие, опазване на околната среда.

Допустими кандидати:

• Държавни, регионални и общински културни институти, читалища, регистрирани на територията на Република България;
• Учебни заведения в сферата на културата и изкуствата, регистрирани на територията на Република България;
• Юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации по чл. 14 от Закона за закрила и развитие на културата, извършващи дейност в областта на културата и изкуството, регистрирани на територията на Република България.

Приоритетни области:

• Сценични изкуства
• Изящни изкуства
• Визуални и аудиовизуални изкуства
• Литература
• Културно наследство

Допустими дейности:

• Дейности, свързани със създаването, организацията и провеждането на събития (концерти, фестивали и др.) на съвременното изкуство; литература; музика и сценични изкуства; изящни изкуства; визуални аудиовизуални изкуства; културно наследство и др.;
• Дейности, свързани с организацията и провеждането на изложби;
• Дейности, свързани с организацията и провеждането на мултижанрови събития;
• Създаване на иновативни културни събития.

Бюджет на процедурата:

• 100000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 10000 лева
• максимум - 15000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходите да са отчетени в срок до 10 дни от датата на приключване на проекта, но не по-късно от 23 октомври 2019 г.

Продължителност на проекта:

• до 60 дни след подписване на договор за финансиранеа, но не по-късно от 14.10.2019 г.

Начин на кандидатстване:

• Документите за кандидатстване се депозират лично или от упълномощен представител, или чрез куриер, в пет екземпляра на хартиен и един екземпляр на електронен носител в запечатан плик с надпис: Проектно предложение по Покана за финансиране на проекти по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския Съюз; наименование и адрес на кандидата. В случай, че проектното предложение е подадено от упълномощен представител, се представя пълномощно/заповед за упълномощаване. За документи, изпратени по куриер, се зачита датата на изпращане.
• Проекти за участие се приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:30 ч. в деловодството на Министерство на културата – гр. София, бул.„Ал.Стамболийски“ № 17.

Допълнителна информация:

Плащанията по сключените договори се извършват след постъпило финансиране по бюджета на Министерство на културата:
- Авансово плащане – в размер на 80% от размера на договорираните средства, при наличие на преведени средства от държавния бюджет към Министерство на културата;
- Окончателно плащане – в размер на оставащите 20% от договорираните средства, в десет дневен срок след одобряване на отчета от страна на Министерство на културата.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин