Menu

European Solidarity CorpsПрограмата има за цел да насърчава солидарността като ценност главно чрез доброволчеството, за да се засили ангажираността на младите хора и организации в достъпни и висококачествени солидарни дейности, като средство за подпомагане укрепването на сближаването и солидарността, демокрацията и гражданството в Европа.

Краен срок за кандидатстване: до 12.00 ч. брюкселско време
5.02.2019 г. - за Доброволчески проекти, Стажове и работни места, Проекти за солидарност
20.04.2019 г. - за Доброволчески партньорства
30.04.2019 г. - за Доброволчески проекти, Стажове и работни места, Проекти за солидарност
28.09.2019 г. - за Доброволчески екипи във високоприоритетни области
1.10.2019 г. - за Доброволчески проекти, Стажове и работни места, Проекти за солидарност
- текущо - за Знак за качество

Основна цел на програмата:

• да предоставя на младите хора, с подкрепата на участващите организации, достъпни възможности за участие в солидарни дейности, които дават положителен резултат в социалните промени, като същевременно подобряват техните умения и компетенции за образователно, социално, гражданско, културно и професионално развитие, както и улесняване тяхното активно гражданство, пригодност за заетост и преход към пазара на труда, включително чрез подкрепа на мобилността на младите доброволци, стажанти и работници;
• да се гарантира, че солидарните дейности, които се предлагат от Европейския корпус за солидарност на участниците са с високо качество, правилно валидирани и спазват принципите на Европейски корпус за солидарност;
• да се гарантира, че се полагат специални усилия за насърчаване на социалното приобщаване и равнопоставеност на възможностите, по-специално за участието на младите хора с по-малко възможности, чрез набор от специални мерки, като подходящи формати на солидарни дейности и персонализирана подкрепа;
• да допринесе за европейското сътрудничество, свързано с младите хора, и да повиши осведомеността за положителното му въздействие.

Допустими кандидати:

• Всеки публичен или частен орган или
• групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, от следните страни:
- 28-те държави-членки на Европейския съюз
- държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
- държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция, Сърбия и бившата югославска република Македония;
- партньорските държави

Приоритетни области:

• Доброволчески проекти
• Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2019 г. по линия на РСП за 2018—2020 г.)
• Доброволчески екипи във високоприоритетни области
• Стажове и работни места
• Проекти за солидарност
• Знак за качество

Допустими дейности:

• индивидуално доброволчество
• дейности на доброволчески екипи
• предварително планиране на посещения
• допълнителни дейности

Бюджет на процедурата:

• 96 322 671 EUR

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 80%

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин