Menu

БиблиотекаФондация „Глобални библиотеки – България” обявява конкурс за финансиране на малки проекти "Библиотеката - активен участник в обществения живот" в рамките на договор РД11-00-338/20.12.2017 с Министерство на културата.

Краен срок за кандидатстване:

20 февруари 2018 г., до 14,00 часа

Основна цел на процедурата:

• да затвърди мястото на обществените библиотеки като активен участник в обществения живот на съответното населено място или регион.

Специфични цели на проектната сесия:

1. Да развие капацитета на обществените библиотеки за предоставяне на нови услуги, отговарящи на актуалните потребности на местната общност;
2. Да насърчи различни форми на партньорство между обществените библиотеки и други организации и институции;
3. Да създаде набор от добри практики и ефективно работещи партньорски модели, които да бъдат популяризирани и разпространени в останалите обществени библиотеки в страната.

Допустими кандидати:

• обществени библиотеки, които са част от мрежата на Фондация „Глобални библиотеки – България”
Задължително изискване е участието на партнираща организация/и.

Допустими партньори:

• Други библиотеки, отговарящи на изискванията на конкурсната процедура за допустимост.
• Неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност само в обществена полза, чието вписване в Централния регистър на Министерството на правосъдието, съответно в надлежния регистър при Агенцията по вписвания, не е заличено към момента на кандидатстване.
• Училища и училищни настоятелства
• Асоциирани партньори като местни институции и организации, регионални звена на държавни институции и агенции

Тематични области:

• Развитие на местната общност
• Устойчиво развитие
• Образователни инициативи

Допустими дейности:

• По тематична област 1.
- обогатяване на традиционните библиотечни услуги с нови, развивани и предоставяни в партньорство с други организации и институции;
- подобряване достъпа до информация на различни социални и възрастови групи, включително групи в неравностойно положение;
- опазване и разширяване на достъпа до културното наследство чрез използване на новите информационни и комуникационни технологии;
- повишаване на обществената осведоменост по отношение на нови услуги и функции на библиотеките с оглед на информационните и комуникационни технологии;
- обогатяване на информационните ресурси на библиотеките чрез подобряване достъпа до интернет;
- проучвания на различните групи потребители на библиотечните услуги с цел повишаване на качеството и ефективността;
- проучване сред неползвателите на библиотечни услуги от местната общност с цел разработване и внедряване на нови услуги;

• По тематична област 2.
- обучителни програми и конкретни дейности, насърчаващи опазването на околната среда, чрез които библиотеката насърчава балансираното използване на ресурсите сред различни възрастови групи, като задължително използва новите информационни и комуникационни технологии за създаване, използване и обмен на съдържание (мобилни приложения, онлайн ресурси, уеб-приложения и др.);
- разработване и приемане на правила за устойчиво развитие на библиотеката и реализиране на устойчиви решения, които превръщат библиотеката в добър пример за балансирано използване на ресурсите и опазването на околната среда като: изграждане на енергоспестяващо осветление, ограничено използване на хартия, за разделно събиране на отпадъците и правила за рециклиране, мерки за намаляване на праховото замърсяване в помещенията и други;
- доброволчески акции и кампании за устойчиво развитие на местните общности, организирани от библиотеките;

• По тематична област 1.
- дейности, свързани с ранното детско развитие и езикова подготовка за училище, включително занимания за родители;
- иновативни образователни дейности, допълващи учебната програма с цел по-лесно усвояване на учебния материал чрез използване на ИКТ и онлайн ресурси;
- занимания по български език за представители на етническите групи, които живеят на територията на съответното населено място и за които българският език не е майчин;
- използване на ИКТ и онлайн ресурси в извънучилищната подготовка по български език за учениците от различни етническите групи, които живеят на територията на съответното населено място с цел превенция на ранното отпадане от образователния процес;

Бюджет на процедурата:

• 150 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 1 500 лева
• максимум - 5 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• Размерът на собствения принос е минимум 20% от исканото безвъзмездно финансиране.

Допустими разходи:

• Разходи за преки дейности
• Разходи за информация и публичност
• Разходи за техническо оборудване по праговете за ДМА

Продължителност на проекта:

• от 26 март до 20 октомври 2018 г.

Начин на кандидатстване:

• Проектните предложения се приемат от ФГББ единствено по електронна поща на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Допълнителна информация:

• Резултатите от конкурса ще се обявят на 15 март 2018 г.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org