Menu

Helt2018Обявен е прием на проектни предложения по Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето 2014-2020 г.

Краен срок за кандидатстване:

26 април 2018 г.

Основна цел на процедурата:

• Програмата за здравето цели да подобри здравето в Европа, като насърчава сътрудничеството между държавите членки за подобряване на политиките в областта на здравето, които са в полза на гражданите. Програмата има за цел да подпомага и допълва инициативите на държавите членки в областта на здравето.

Допустими кандидати:

• организации, учредени в съответствие с действащото право, включително публични органи и субекти от публичния сектор, по-специално научноизследователски и здравни институции, университети, висши училища и неправителствени организации, учредени:
- в Европейския съюз (в една от 28-те държави членки) или
- в държава от ЕАСТ, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и е потвърдила участието си в програмата.

Допустими дейности:

• Прилагане на най-добрите практики - насърчаване на добро здраве, предотвратяване на незаразни болести и разширяване на интегрираната грижа
• Подкрепа за доброволното сътрудничество на държавите-членки в областта на ценообразуването чрез Euripid сътрудничество
• Проект за кодовете на Orpha
• Многогодишни специфични споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за европейски референтни мрежи
• Съвместно действие за засилване на готовността в ЕС срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето и подкрепа за прилагането на Международните здравни правила

Бюджет на програмата за 2018 г.:

• 62 079 701 евро, от които:
- 20 850 000 евро за проекти
- 7 900 000 евро за съвместни действия
- 5 000 000 евро за оперативни грантове
- 6 140 000 евро за директни грантове
- 60 000 евро за призове
- 14 730 701 евро за търгове
- 7 399 000 евро за други дейности

Процент на безвъзмездно финансиране: 

• 60% грант и 40% съфинансиране от партньорите. В случаите на особена полза проектите могат да получат до 80% съфинансиране на допустимите разходи.

Начин на кандидатстване:

онлайн

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org