Menu

Бъдещето на труда

УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява прием на проекти, насочени към модернизиране на институциите на пазара на труда, с цел повишаване на транснационалната мобилност на работната сила.

Краен срок за кандидатстване: 21.12.2017 г.

Основна цел на процедурата:

• да се формират адекватни към новата реалност политики, като се разработи и приложи комплекс от аналитични инструменти за целта. Смисълът е институциите на пазара на труда да бъдат адекватни на съвременната обстановка.

Допустими кандидати:

Министерството на труда и социалната политика

Допустими партньори:

• Българска търговско-промишлена палата;
• Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
• Съюз за стопанска инициатива;
• Българска стопанска камара;
• Асоциация на индустриалния капитал България.

Допустими дейности:

• Информация и комуникация
• Разработване на механизми за организация на труда и производството в контекста на нововъзникващите реалности и предизвикателства, вкл. и по отношение на безопасни и здравословни условия в новите форми на труда
• Развитие на модели за индустриални отношения в променените условия

Целеви групи:

• Служители на институциите, работещи в сферата на пазара на труда

Бюджет на процедурата:

• 1 000 000 лева

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения
• Разходи за командировки
• Разходи за материали и консумативи
• Разходи за външни услуги
• Разходи за проучвания, анализи, изследвания, оценки, експертизи и други, пряко свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности

Продължителност на проекта:

• до 31.12.2019 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн чрез ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org