Menu

Равни възможностиПроцедура BG05M9OP001-2.011 „Равни шансове“ по ОПРЧР е разработена, за да подкрепи и създаде допълнителни предпоставки за активното приобщаване и насърчаване на равните възможности за заетост на хората с увреждания.

Краен срок за кандидатстване: 20.12.2017 г., до 17:30 часа

Основна цел на процедурата:

• Целта на операцията е да се създадат предпоставки за активно социално включване на хората с увреждания, като една от най-уязвимите групи в нашето общество.

Допустими кандидати:

• Съюза на слепите в България
• Национална асоциация на сляпо-глухите в България
• Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
• Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
• Асоциация на родители на деца с епилепсия
• Българска асоциация “Диабет”
• Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите
• Съюза на глухите в България
• Асоциация на родители на деца с нарушено зрение
• Съюза на инвалидите в България
• Асоциация на родителите на деца с увреден слух
• Националния съюз на трудово-производителните кооперации
• Българска асоциация за невромускулни заболявания
• Национален център за рехабилитация на слепи
• Национална организация „Малки български хора”
• Център за психологически изследвания
• Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт
• Национален алианс за социална отговорност
• Национална потребителна кооперация на слепите в България
• Сдружение «Национална асоциация на хора с придобити увреждания

Допустими дейности:

• Дейности за информация и комуникация
• Извършване на изследвания, проучвания, анализи за потребностите на лицата и децата с увреждания и техните семейства в национален и регионален аспект.
• Подкрепа за дейността на центрове за лица и деца с увреждания чрез:
• Насърчаване на инициативи за развитието на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания и за деца и семейства в риск.
• Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез специализирани за различните увреждания и специфики събития и медийни кампании;
• Местни социални дейности за социално включване.

Целеви групи:

• Хора с увреждания и техните семейства
• Деца с увреждания и техните семейства

Бюджет на процедурата:

• 8 000 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 100 000 лв.
• максимум - 391 166 лв.

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения
• Разходи за командировки
• Разходи за материали и консумативи
• Разходи за материални активи
• Разход за нематериални активи
• Разходи за външни услуги
• Разходи за строително монтажни работи
• Непреки разходи - 10% от преките допустими разходи

Продължителност на проекта:

• до 31.12.2020 г.

Начин на кандидатстване:

• Онлайн чрез ИСУН 2020

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване
Документи за кандидатстване
Договор и приложения

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org