Menu

Creative Europe2Програмата се стреми да подкрепя проекти, които основно работят върху транснационалната мобилност, развитието на аудиторията (достъпна и приобщаваща култура) и изграждането на капацитет (по-специално цифровизация, нови бизнес модели и образование и обучение).

Краен срок за кандидатстване: 22.11.2017 г., до 12.00 часа CEST / CEST (сряда следобед, Брюкселско време)

 Основна цел на процедурата:

• Фокусът е върху преодоляване на несъответствието между качеството на образование и количеството завършващи специалисти и нуждите на компаниите от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Работодателите ще могат да осигурят специфично продължаващо обучение за заетите при тях лица или да наемат безработни лица, които да бъдат обучени в конкретните знания, нужни за работа в компанията.

Допустими кандидати:

• Водещата организация на проекта трябва да има юридическа правосубектност в продължение на най-малко две години до датата на крайния срок за подаване на заявления и да може да докаже съществуването си като юридическо лице.

Допустими дейности:

• Дейности, посветени на научни изследвания или туризъм, свързани с културното наследство
- Проучвания (предвид факта, че в рамките на дейностите по Европейската година на културното наследство се провежда европейско проучване на Евробарометър за културното наследство).
- Конференции, изложби, семинари и т.н., като основни дейности на проекта (тези видове дейности могат да бъдат допълнителни към него, особено с оглед на стратегиите за комуникация и разпространение на проекта).

Целеви групи:

- неактивни и безработни лица до 29 г. вкл.
- заети лица

Бюджет на процедурата:

• 5 000 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• за категория 3 - 60%

Допустими разходи:

• за категория 3 - проекти за сътрудничество, свързани с 2018 г. Европейска година на културното наследство: 60% от приемливите разходи

Продължителност на проекта:

• За категория 3 - проекти за сътрудничество, свързани с 2018 г. Европейска година на културното наследство: между януари и септември 2018 г.

Начин на кандидатстване:

• Оналайн

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org