Menu

creative europe2Програмата се стреми да подобри достъпа до европейските културни и творчески произведения и до материалното и нематериалното културно наследство, както и разширяване на достъпа на слабо представените групи до културните произведения.

Краен срок за кандидатстване: 18.01.2018 г., до 12:00 ч. СЕT/CEST (на обяд, брюкселско време).

Основна цел на процедурата:

• Увеличаване на капацитета на европейските сектори на културата и творчеството да  действат на транснационално и международно равнище и да насърчават транснационалното  разпространение на културните и творческите произведения; принос за привличане на публика  чрез нови и иновативни подходи и подобряване на достъпа до културните и творческите  произведения в Съюза и извън него с особен акцент върху децата, младите хора, хората с  увреждания и слабо представените групи; принос за иновациите и творческия подход в  областта на културата, например чрез изпитване на нови бизнес модели и насърчаване на  иновативните косвени последици в други сектори.

Допустими кандидати:

• Категория 1 - включва ръководител на проекта и поне двама други партньори със седалище  в най-малко три различни страни, участващи в програмата "Творческа Европа - култура".  Ръководителят на проекта или един от партньорите трябва да има своето седалище в една от  страните, посочени в параграф 1 или 3 от раздел 6.1
• Категория 2 - включва ръководител на проекта и поне пет други партньори със седалище в  най-малко шест различни държави, участващи в програмата Creative Europe - Culture  Sub.Ръководителят на проекта или един от партньорите трябва да има своето седалище в една  от държавите, посочени в параграфи 1 или 3 от раздел 6.1. - са предмет на заявление за  отпускане на безвъзмездни средства от ЕС в размер на не повече от 2 000 000 EUR,  представляващи максимум 50% от общия допустим бюджет.

Допустими дейности:

• Дейностите трябва да се отнасят до секторите на културата и творчеството, определени в член 2 от Регламент № 1295/2013 на Европейския парламент и на  Съвета за създаване на програма "Творческа Европа". Дейностите, предназначени  изключително за аудиовизуалните сектори, не са допустими в рамките на  подпрограмата "Култура". Въпреки това, аудиовизуалните дейности могат да бъдат  допустими, стига те да са съпътстващи дейности, предназначени за неаудио-визуалните културни и творчески сектори.

Бюджет на процедурата:

• Общ размер - 40 млн. евро
• Категория 1 - 15,2 млн. евро
• Категория 2 - 24.8 млн. евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• за категория 1 - по-малки проекти за сътрудничество: 60% от приемливите разходи
• за категория 2 - по-мащабни проекти за сътрудничество: 50% от приемливите разходи

Допустими разходи:

• те са направени по време на действието, както е посочено в споразумението за отпускане  на безвъзмездни средства, с изключение на разходите, свързани с окончателните доклади и  доклада за фактическите констатации в окончателния финансов отчет; Периодът на допустимост на разходите ще започне, както е посочено в споразумението за отпускане на  безвъзмездни средства.
• те са посочени в прогнозния общ бюджет на действието;
• те са направени във връзка с действията, които са предмет на безвъзмездната помощ и са  необходими за неговото изпълнение;
• те могат да бъдат идентифицирани и проверими и по-специално да бъдат записани в  счетоводните регистри на бенефициерите и да бъдат определени съгласно приложимите  счетоводни стандарти на страната, в която са установени бенефициерите, и съгласно  обичайните практики на бенефициерите за отчитане на разходите;
• отговарят на изискванията на приложимото данъчно и социално законодателство;
• те са разумни, оправдани и отговарят на изискванията за стабилна финансова  управлението, по-специално по отношение на икономиката и ефективността.
• разходи за пътуване и свързаните с тях надбавки за престой.
• разходи за консумативи и доставки, при условие че те могат да бъдат идентифицирани и  причислени към действието.

Продължителност на проекта:

• За категория 1 - по-малки проекти за сътрудничество: между май и декември 2018 г.
• За категория 2 - по-мащабни проекти за сътрудничество: между юни и декември 2018 г.

Начин на кандидатстване:

• Онлайн

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org