Menu

Финансиране на проекти за Бъдещето на труда

Прочети още...

УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява прием на проекти, насочени към модернизиране на институциите на пазара на труда, с цел повишаване на транснационалната мобилност на работната сила.

Краен срок за кандидатстване: 21.12.2017 г.

Финансиране на проекти за равен шанс

Прочети още...Процедура BG05M9OP001-2.011 „Равни шансове“ по ОПРЧР е разработена, за да подкрепи и създаде допълнителни предпоставки за активното приобщаване и насърчаване на равните възможности за заетост на хората с увреждания.

Краен срок за кандидатстване: 20.12.2017 г., до 17:30 часа

Финансиране на проекти по Подпрограма „Култура“ на програма „Творческа Еворпа“ EACEA 35/2017

Прочети още...Програмата се стреми да подкрепя проекти, които основно работят върху транснационалната мобилност, развитието на аудиторията (достъпна и приобщаваща култура) и изграждането на капацитет (по-специално цифровизация, нови бизнес модели и образование и обучение).

Краен срок за кандидатстване: 22.11.2017 г., до 12.00 часа CEST / CEST (сряда следобед, Брюкселско време)

Финансиране на проекти по Подпрограма „Култура“ на програма „Творческа Европа“ EACEA 32/2017

Прочети още...Програмата се стреми да подобри достъпа до европейските културни и творчески произведения и до материалното и нематериалното културно наследство, както и разширяване на достъпа на слабо представените групи до културните произведения.

Краен срок за кандидатстване: 18.01.2018 г., до 12:00 ч. СЕT/CEST (на обяд, брюкселско време).

Финансиране на многофамилни жилищни сгради за енергийна ефективност

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org