Menu

  • Категория: За НПО
  • Посещения: 422

Фонд Активни гражданиФонд Активни граждани България набира проектни предложения по Схемата за малки инициативи, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 - 2021 г. Общите цели на механизма са допринасяне за намаляването на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и държавите бенефициенти, една от които е България.

Краен срок за кандидатстване: 17.09.2020 г., до 17,00 ч.

Основна цел на процедурата:

• Фонд Активни граждани е част от програмната област „Гражданско общество“, чиято цел е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

Специфични цели:

За тематичен приоритет 1
1. Участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики
2. Осъществяване на изследвания за подпомагане на вземането на решения, формулирането на обществени политики и дебат
3. Насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование
4. Подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции
5. Наблюдение и насърчаване на прилагането на етични стандарти в журналистиката

За тематичен приоритет 2
1. Гражданските организации включват в своите дейности млади хора, в това число като доброволци, вкл. и в кампании в защита правата на човека
2. Подобряване на прилагането на международните стандарти за правата на човека
3. Предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права
4. Разработване и прилагане на образователни инструменти в защита на правата на човека
5. Комуникационни мерки за преодоляване на негативните стереотипи спрямо уязвими групи в обществото, които са жертви на речта на омразата

За тематичен приоритет 3
1. Въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи
2. Обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании

За тематичен приоритет 4
1. Провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола
2. Стратегическа комуникация и застъпнически кампании

За тематичен приоритет 5
1. Достъп и ползване на изследвания по въпроси, свързани с околната среда и промените в климата
2. Мониторинг на политики и застъпничество
3. Осъществяване на образователни дейности

За тематичен приоритет 6
1. Създаване и укрепване на партньорства между граждански организации и публични/частни организации
2. Изграждане на капацитет на гражданска организация
3. Подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото

Допустими кандидати:

• НПО, регистрирани в България по ЗЮЛНЦ, в обществена полза (включително читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Български червен кръст).

Допустими партньори:

• Партньор по проект може да бъде неправителствена организация (регистрирана в обществена или в частна полза), публичен или частен субект – юридическо лице, чието основно местонахождение е в България, държавите донори (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), държавите бенефициенти29 или страна извън ЕИП, която има обща граница с България (Македония, Сърбия, Турция). Партньор може да бъде и международна организация или агенция, както и неформална група, представлявана от конкретно, установено в България физическо лице. При изпълнението на проекта партньорът споделя обща цел с кандидатстващата организация.

Тематични приоритети:

1. Подобряване на демократична култура и гражданска осведоменост;
2. Подкрепа за правата на човека;
3. Овластяване на уязвими групи;
4. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;
5. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;
6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Допустими дейности:

• Провеждане на/участие в консултации (включително публични консултации и консултации със заинтересовани страни);
• Подготовка и провеждане на застъпнически кампании и други застъпнически инициативи;
• Дейности по наблюдение (включително на публични или обществени политики и институции на национално/централно или местно ниво; избори; процедури за избор или назначение на висши публични длъжности и др.);
• Разработване на анализи, доклади, изследвания и др., целящи провеждането на информиран обществен дебат и формулирането на основани на доказателства публични политики;
• Разработване на обучителни материали - всякакъв вид онлайн и офлайн приложения и платформи, учебници, помагала, наръчници, насоки за работа и др.;
• Популяризиране и разпространение, вкл. онлайн разпространение на изследвания, анализи, доклади, обучителни материали и др., включително превод, предпечат и печат;
• Предоставяне на правна помощ;
• Изграждане на партньорства;
• Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции и др.;
• Дейности в изпълнение на изисквания на договора за целево безвъзмездно финансиране – дейности за осигуряване на визуализация и публичност на проекта, одит и др.;
• Други дейности, които кандидатът убедително е обосновал в проектното предложение, като необходими за постигането на целта на проекта. Подготовка и провеждане на застъпнически кампании и други застъпнически инициативи.

Проектът задължително трябва да включва следните две дейности:
• Управление и отчитане на проекта;
• Дейности в изпълнение на плана за комуникация и осигуряване на публичност на резултатите от проекта - трябва да бъде проведена поне една информационна дейност относно напредъка, постиженията и резултатите от проекта (например семинар или конференция със заинтересовани страни, пресконференция или събитие за пресата, включително дейност относно откриването и/или приключването на проекта). Редовно да се публикува и актуализира в интернет информация за напредъка по изпълнение на проекта (включително снимки и други аудио-визуални материали)

Целеви групи:

• Крайни ползватели – лица или групи хора, за които се очаква, че ще получат осезаеми ползи в резултат от дадено действие. При проекти, включващи услуги, някои резултати достигат пряко до крайните ползватели, без да е необходимо включването на посредници сред целевите групи.
• Преки целеви групи (посредници) – групи (професионалисти или организации), върху които проектът се стреми да окаже влияние, с цел постигането на резултати за крайните ползватели на проекта. Посредници се включват по преценка на кандидата в зависимост от естеството на проекта.

Бюджет на процедурата:

• 950 000 евро - Общ бюджет на схемата за малки инициативи за целия период
- По тематичен приоритет 1 - 185 000 евро
- По тематичен приоритет 2 - 125 000 евро
- По тематичен приоритет 3 - 90 000 евро
- По тематичен приоритет 4 - 45 000 евро
- По тематичен приоритет 5 - 45 000 евро
- По тематичен приоритет 6 - 460 000 евро

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 2 000 евро
• максимум - 10 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• до 90%
• до 60% - за партньорите общо
• до 40% за един партньор

Собственият принос към бюджета на проекта може да бъде:
• нефинансов принос под формата на доброволен труд, като стойността на съфинансирането под формата на доброволен труд по настоящата схема може да достигне до 100%
• финансов принос от други финансови източници, осигурени от бенефициента и партньорите (финансови резерви, дарения, които не са обвързани с конкретни проектни дейности и др.).
Стойността на съфинансирането под формата на доброволен труд може да достигне до 100% от собствения и/или партньорски принос.

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения на екипа по проекта (по трудови и граждански договори)
• Доброволен труд
• Разходи за пътувания (на екипа по проекта и на лица извън екипа по Проекта – участници в конференции, обучения и др.)
• Материали и консумативи за проектни дейности
• Услуги за проектни дейности
• Разходи в изпълнение на изисквания на договора за безвъзмездно финансиране
• Амортизация на дълготрайни активи
• Закупуване на оборудване (ДМА)
• Разходи за ремонт и реконструкция - до 50% от общите допустими преки разходи по проекта.
За доброволен труд за дейности, различни от посочените, максимално допустимата ставка е до 32 евро на ден и до 4 евро на час.

Продължителност на проекта:

• от 2 до 12 месеца. Всички одобрени проекти трябва да приключат в срок до 30 април 2024 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) 

Допълнителна информация:

• 48% от общия бюджет на програмата е предвиден за проекти за изграждане на капацитет на гражданските организации в България.
• По време на една сесия за разглеждане на проекти по схемата за малки инициативи (едно шестмесечие), може да бъде подадено само едно проектно предложение.
• Няма ограничение за броя на участията в конкурса на организациите като партньор.

Критерии за оценка:

1. Съответствие на проекта с целите на Фонда и на нуждите - 25 т.
2. Съответствие, изпълнимост и устойчивост на предлаганите решения - 25 т.
3. Капацитет и екип на кандидата за изпълнение на проекта - 25 т.
4. Бюджет - 25 т.
Максимум - 100 точки
Минимум - 30 точки

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org