Menu

  • Категория: За НПО
  • Посещения: 203

partnershipМинистерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.004 „Транснационални партньорства“.

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2020 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Допустими кандидати:

• Кандидатът е лице със самостоятелна правосубектност, регистрирано преди обявяване на процедурата и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;
• Общини - В случаите, в които кандидатстват всички райони на общините София-град, Пловдив и Варна, то общината губи правото за кандидатстване със самостоятелен проект.
• Кандидатът задължително участва в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на ЕС;

По Инвестиционен Приоритет 1
• Министерство на правосъдието; Държавно предприятие „Фонд затворно дело”; работодатели ; социални партньори ; общини и райони на общини; неправителствени организации.
По Инвестиционен Приоритет 5
• институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията; служби в подкрепа на работодателите; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица ; социални партньори; неправителствени организации.
По Инвестиционен Приоритет 6
• Национална агенция за професионално образование и обучение; Министерство на здравеопазването; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; социални партньори; неправителствени организации.
По Инвестиционен Приоритет 7
• Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването; доставчици на социални и здравни услуги; социални партньори; работодатели; общини и райони на общини; читалища; неправителствени организации, социални предприятия , регистрирани поделения на вероизповеданията.
По Инвестиционен Приоритет 8
• Министерство на здравеопазването; работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети; регистрирани поделения на вероизповеданията.
По Инвестиционен Приоритет 9
• Министерство на здравеопазването; Министерство на младежта и спорта; Министерство на правосъдието; работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети, регистрирани поделения на вероизповеданията.
По Инвестиционен Приоритет 10
• социални предприятия; работодатели; неправителствени организации; общини и райони на общини; социални партньори; доставчици на социални услуги.

Допустими чуждестранни партньори:

• от държавите-членки на Европейския съюз.
• Чуждестранните партньори трябва да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението на дейностите и др., които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта, което ще бъде оценено в рамките на техническата и финансова оценка на проектното предложение.
• Чуждестранните партньори имат право да участват в повече от едно проектно предложение по настоящата процедура;
• Подписват Споразумение за партньорство (Приложение VI към Условията за кандидатстване) с кандидата и всички останали партньори, към момента на подаване на проектното предложение.

Допустими дейности:

Задължителни дейности:
• Организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
• Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
• Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
• Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи
• Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

Допълнителни дейности:
• Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки;
• Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

Целеви групи:

По Инвестиционен Приоритет 1
• икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда.
По Инвестиционен Приоритет 5
• Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица ; работодатели.
По Инвестиционен Приоритет 6
• заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, специализанти и специалисти от сферата на здравеопазването.
По Инвестиционен Приоритет 7
• представителите на ромската общност; хора с произход от други държави; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.); служители на организации и институции, имащи отношение към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности.
По Инвестиционен Приоритет 8
•Хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; служители на доставчици на социални и здравни услуги.
По Инвестиционен Приоритет 9
• Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; деца, младежи и възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; лица, заети в специализираните институции; служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация; служители на доставчици на социални и здравни услуги; служители, ангажирани с реформата в областта на младежкото правосъдие.
По Инвестиционен Приоритет 10
• Хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

Бюджет на процедурата:

• 15 110 297 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 50 000 лева
• максимум - 150 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

Вариант 1
• Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ, възнаграждения, определени по реда на ЗДСл и възнаграждения, произтичащи от договори за услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на преките дейности.
• Единна ставка - 40% от разходите за заплати (разходи за командировки, разходи за материали и консумативи, разходи за наем, разходи за обучения, семинари, анализи, разходи за информация и комуникация, разходи за организация и управление и други разходи, свързани и необходими за изпълнението на проектните дейности).

Вариант 2
• Разходи за възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл, вкл. осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство на лицата пряко ангажирани с изпълнението на финансираните преки дейности - тук се посочват разходите за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя /както и доплащания по приложимото национално законодателство/ на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните преки дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.
• Разходи за възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл, вкл. дължимите вноски за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство върху договореното възнаграждение, на лицата, ангажирани с оценката на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проекта.
• Разходи за възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл, вкл. дължимите вноски за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство върху договореното възнаграждение, на лицата, ангажирани с дейностите за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания и др. пряко свързани и необходими за подготовката и осъществяването на проектните дейности.
• Разходи за командировки
• Разходи за материали и консумативи
• Общите разходи за оценка на резултатите - до 2% от общите допустими разходи по проекта.
• Общите разходи за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания и др. - до 10% от общите допустими разходи по проекта.
• Разходи за материални активи - оборудване, пряко свързано с осъществяването на дейностите по проекта.
• Разходи за нематериални активи, пряко свързани с осъществяването на дейностите по проекта.
• Разходи за външни услуги - за наем, за оценка на постигнатите резултати, за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания и др., за конференции, семинари, обучения и други, за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД.
• Единна ставка - 10% от преките допустими разходи (отразяват се служебно)
• Преките допустими разходи не могат да бъдат по-малко от 45 454,55 лв. и повече от 136 363,64 лв.

Продължителност на проекта:

• до 12 месеца, като изпълнението на дейностите по процедурата следва да приключи до 30.06.2022 г.

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН

Критерии за оценка:

• Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение през последните 5 години - 10 т.
• Опит на ръководителя на проекта или на законния представител на организацията (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала /законния представител на кандидата в организация и управление/изпълнение на проекти и/или дейности, като тези, включени в проектното предложение - 5 т.
• Описание и обосновка на целите на проекта - 15 т.
2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди - 10 т.
Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати - 25 т.
Яснота на изпълнение на дейностите - 15 т.
Бюджет и ефективност на разходите - 20 т.
Максимален брой точки - 100
Минимален брой точки - 70

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин