Menu

  • Категория: За НПО
  • Посещения: 223

СофияСтоличната програма „Социални иновации“ за 2020 г. предоставя финансиране за проекти за социални иновации.

Краен срок за кандидатстване: 5.02.2020 г.

Основна цел на процедурата:

• подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.

Допустими кандидати:

• юридически лица с нестопанска цел и народни читалища със седалище на територията на Столична община.

Допустими дейности:

• За проекти за социални иновации се приемат дейности, насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината.
• За нови идеи се приемат практики и модели, които се прилагат за първи път на територията на Столична община.

Бюджет на процедурата:

• 100 000 лв.

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - Н/П
• максимум - 5 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Продължителност на проекта:

• от 16.03.2020 г. до 16.11.2020 г.

Начин на кандидатстване:

• на хартиен и електронен носител

Допълнителна информация:

Проектите се приемат на хартиен и електронен носител в запечатан плик в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин