Menu

  • Категория: За НПО
  • Посещения: 149

ЕU for citizensПрограма „Европа за гражданите“ (2014-2020) дава възможност за финансиране на проекти по процедура „Европейска памет за миналото 2020“

Краен срок за кандидатстване: 4.02.2020 г., до 17:00 ч. брюкселско време

Основна цел на процедурата:

• да допринесе за разбирането на гражданите от Съюза, неговата история и многообразие;
• насърчаване на европейското гражданство и подобряване на условията за гражданско и демократично участие на ниво на Съюза.

Специфични цели:

• повишаване на осведомеността за възпоменание, обща история и ценности и целта на Съюза, която е тази насърчават мира, неговите ценности и благополучието на своите народи чрез стимулиране на дебати, размисъл и развитие на мрежи;
• насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на равнището на Съюза чрез развитие на гражданите разбиране на процеса на създаване на политики на Съюза и насърчаване на възможностите за обществото и междукултурна ангажираност и доброволчество на равнището на Съюза.

Допустими кандидати:

• публични органи
• организации с нестопанска цел

Кандидатите трябва да са от:
- държавите — членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република, Швеция.
- Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Черна гора и Косово

Приоритети за 2020:

1.1 Възпоменания на най-важни исторически моменти в новата европейска история (Допустими възпоменания 2020: 1950 Декларация на Шуман; 1990 Обединение на Германия и демократичен преход на други страни в Европа; 2000 Провъзгласяване на Хартата на основните права на ЕС; както и ролята на европейското културно наследство като основен елемент на културното многообразие и междукултурния диалог и местното наследство, свързани с европейската памет.
1.2 Гражданско общество и гражданско участие при тоталитарни режими.
1.3 Антисемитизъм, анти-циганизъм, ксенофобия, хомофобия и други форми на непоносимост: извличане на уроците за днес.
1.4 Демократичен преход и присъединяване към Европейския съюз.
2. Специфични приоритети за „Демократична ангажираност и гражданско участие“
2.1 Обсъждане на бъдещето на Европа и предизвиквони на евроскептицизма.
2.2 Насърчаване на солидарността като основна концепция.
2.3 Насърчаване на междукултурния диалог и взаимното разбиране и борба със стигматизацията на мигрантите и малцинствените групи.

Допустими дейности:

• дейности, които приканват да разсъждават върху европейското културно многообразие и общо
стойности в най-широк смисъл.
• проекти, отразяващи причините и последиците от авторитарните и тоталитарните режими в съвременната история на Европа (особено, но не само нацизъм, довел до холокоста, фашизма, сталинизма и тоталитарните комунистически режими) и в памет на жертвите на техните престъпления.
• дейности, свързани с други определящи моменти и референтни точки през новата европейска история. • действия, които насърчават толерантността, взаимно разбиране, междукултурен диалог и помирение като средство за излизане отвъд миналото и изграждане на бъдещето, по-специално с оглед достигане до по-младото поколение.
Проектите трябва да се изпълняват на транснационално ниво (създаване и функциониране на
транснационални партньорства и мрежи) или с ясно европейско измерение.

Бюджет на процедурата:

•  4,1 млн. евро

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - без ограничение
• максимум - 100 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Продължителност на проекта:

• 18 месеца

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Китерии за оценка:

Съгласуваност с целите на програмата и програмното направление - 30%
Качество на плана за дейността на проекта - 35%
Разпространение на резултатите - 15%
Въздействие и участие на гражданите - 20%

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин