Menu

  • Категория: За НПО
  • Посещения: 298

Подобрен достъп до изкуства и култураМинистерството на културата, в качеството си на Програмен оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, обявява Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“. Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира върху ролята, която културата и движимото културно наследство играят като двигател в местното и регионалното развитие с акцент върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в областта на културата.

Краен срок за кандидатстване: 10.01.2020 година, 23:59 часа

Основна цел на процедурата:

• Намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство.
• Укрепване на отношенията между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – с 15 държави бенефициенти в Северна, Централна и Южна Европа.
• Резултат 2 цели да увеличи достъпа на хората до изкуства и култура, както и тяхната ангажираност чрез различни дейности.
• Резултат 2 също така цели да разшири обхвата на културните дейности както на местно, така и на регионално ниво.

Приоритетни области:

• Управление, опазване и съхранение на културното наследство, свързано с националното, регионалното и местното развитие;
• Документиране и достъпност на културата и културното наследство;
• Предприемачество в областта на културата;
• Развитие на публики, включително ангажирането на хора в различни културни, информационни и образователни дейности;
• Мрежи и международно културно сътрудничество/обмен.

Тематични области:

• изкуства (кино, театър, танц, музика, литература, визуални изкуства, творчески индустрии), култура и занаяти в тяхното многообразие, които да бъдат представени пред обществеността;
• представяне на нови културни събития/мероприятия и развиване на публика, които да допринесат за мултикултурния диалог на местно и регионално ниво.

Допустими кандидати:

• Всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиито принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 на Програма „Творческа Европа“.

Допустими партньори:

• Партньорството е желателно, но не задължително.
• Програмният оператор предвижда поне 50% от одобрените по Програмата проекти да бъдат реализирани с участието на партньор от страните донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).
• Един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение.

Допустими дейности:

• дейности, свързани със създаването, организацията и провеждането на нови събития/спектакли за култура и изкуство, в сферата на театралните, танцовите, музикалните и сценичните изкуства, включително турнета∗ (пътуващи събития) с участие на представители от страните-донори;
• дейности, свързани с организацията и провеждането на събития (включително пътуващи/турнета), посветени на артистичното и културно образование, културното наследство (материално и нематериално наследство, литература, архиви и др.), сценични изкуства, изящни и визуални изкуства и др., с участие на представители от страните-донори;
• дейности, свързани с организацията и провеждането на събития (включително пътуващи такива), свързани с традиционните занаяти, свързани с участието на представители от страните-донори;
• дейности, свързани със създаването, организацията и провеждането на артистични намеси в публични пространства, които включват инсталации (включително звукови и светлинни), скулптури, обекти и прожекции с участие на представители от страните-донори;
• дейности, свързани с организиране и провеждане на събития на открито в областта на театралното, танцовото, музикалното и сценичното изкуство – танц, кино, литература, музика, визуални изкуства и др., с участието на представители от страните-донори;
• създаване на нови форми на иновативни културни събития и прояви, които да обхващат дейности за подобряването на съвместната работа и обмяната на опит чрез организиране на съвместни събития в областта на визуалните и сценичните изкуства, музиката, фотографията, електронното изкуство и др.;
• създаване на общи платформи, вкл. за обмен на знания и умения, споделяне на добри практики в сферата на културата между културни оператори, различни социални, възрастови и етнически групи, групи в неравностойно положение и подобряване на градската среда;
• развитие на нови събития (инициативи), свързани със съвременното изкуство, с цел привличане на млади хора, включително и представители на етническите малцинства със специален фокус върху ромската общност и др.;
• дейности, свързани с провеждането на събития, прояви и инициативи на детското и младежкото (любителско) творчество;
• леки ремонтни дейности, пряко свързани с ревитализирането на вътрешно пространство и/или свързани с провеждането на културно мероприятие/събитие/инициатива. Лек ремонт или леки ремонтни дейности е всяка отделна дейност или съвкупност от дейности, пряко свързани с ревитализирането на вътрешно пространство и/или свързани с провеждането на културно мероприятие/събитие/инициатива.
• Провеждане на турне/пътуващо събитие включва представяне на събитието/инициативата/проявата, реализирана в рамките на един проект, в минимум 3 по-малки населени места, в поне две различни административни области.

Целеви групи:

• творци, заети в областта на културата, предприемачи, представители на различни малцинствени или етнически групи, младежи.

Бюджет на процедурата:

• 1 582 353 евро

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 50 000 евро
• максимум - 200 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100% за публичноправни органи
• 90% за организации с нестопанска цел

• съфинансирането може да бъде и непарично (доброволен труд) до 50% от размера на собственото участие.

Допустими разходи:

• Разходи за услуги
• Разходи за организиране на провеждане и участие в мероприятия, събития
• Разходи за материални активи
• Разходи за нематериални активи
• Разходи за тàкси
• Разходи за експерти
• Разходи за персонал - до 8% от общите допустими разходи по проекта.
• Разходи за СМР - до 20% от общите допустими разходи по проекта.
• Разходи за публичност и визуализация
• Непреки разходи - до 15% от допустимите преки разходи за персонал.

Продължителност на проекта:

• между 6 и 24 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в ИСУН2020

Допълнителна информация:

Финансирането е под режим „de minimis“, което означава, че един кандидат не може да получи за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) повече от левовата равностойност на 200 000 евро безвъзмездна помощ.
Плащания:
• Авансово - до 30% от общия бюджет (срещу банкова гаранция или запис на заповед);
• Междинно - до 80% от общия бюджет;
• Окончателно - до 20% от общия бюджет.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org