Menu

  • Категория: За НПО
  • Посещения: 239

FemalesБългарски фонд за жените обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти. Конкурсът е част и от стратегическите дейности на БФЖ за адресиране на нуждите на различните групи жени и момичета, за постигане на равнопоставеност на половете и на общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности и достъп до ресурси, качествено образование и услуги, и прави информирани избори относно своя личен и професионален живот и собственото си тяло.

Краен срок за кандидатстване: 9.06.2019 г., до 23:59 часа

Основна цел на процедурата:

• дейностите да демонстрират феминистки подход и ясно разбиране на проблема, който адресират, както и да са насочени към постигане на устойчива социална промяна.

Допустими кандидати:

• организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза

Приоритетни области:

• Насърчаване и подкрепа на лидерството на момичетата и младите жени (16-30 г.);
• Повишаване на участието на жените в процесите на взимане на решения и в обществения живот;
• Икономическа независимост на жените;
• Сексуално-репродуктивни права и женско здраве;
• Промяна на законодателство / местни политики, насочени към постигане на равнопоставеност на половете;
• Създаване на комуникационни кампании, повишаващи чувствителността на обществото по темите феминизъм, пресеченост на социалните неравенства, равнопоставеност на половете, дискриминация, основана на пола;
• Създаване на феминистко знание (knowledge production) – изследвания, статии, преводи на текстове, подкасти, образователни видеа и т.н.

Бюджет на процедурата:

• 50 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• максимум - 5 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр

Китерии за оценка:

• Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр за кандидатстване (в Word) и формуляр за бюджет (в Excel), според изискванията на БФЖ; приложена подписана и подпечатана Декларация за достоверност.
• Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта (насърчава се кандидатстването на новорегистрирани организации).
• Връзка на целите и дейностите на проекта с тематичните приоритети на настоящия конкурс.
• Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати.
• Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин