Menu

  • Категория: За НПО
  • Посещения: 381

LidlТи и Lidl за по-добър живот е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България, стартирала през 2017 г.

Краен срок за кандидатстване: 30.06.2019 г.

Основна цел на процедурата:

• Да помага на хората в различните региони от страната да водят по-качествен живот
• Да насърчи партньорството между неправителствени организации, читалища и училищни настоятелства, участващи във финансираните проекти, както и тяхното
сътрудничество с държавната власт на централно и местно ниво, бизнес сектора и академичните среди;
• Да популяризира идеята за активно гражданско участие като средство за подобряване на обществената среда и за решаване на социално значими проблеми.

Допустими кандидати:

• неправителствени организации в обществена полза (сдружения, фондации)
• читалища
• училищни настоятелства на общински и държавни училища

Приоритетни области:

Образование - В областта образование инициативата цели да повиши образователното равнище на учениците, да намали броя на преждевременно напускащите училище, да повиши функционалната грамотност на учениците и да създаде възможности за учене през целия живот чрез инвестиции в учениците, учителите и родителите;
Култура и историческо наследство - Инициативата подкрепя и стимулира културни събития или значими за жителите на отделно населено място културни дейности, опазването и социализацията на културно-историческото наследство от местно значение, създаването на условия за развитие на творческите индустрии, както и стимулиране въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт;
Активен начин на живот - Инициативата подкрепя дейности, които развиват и стимулират практикуването на масов спорт в свободното време, като превенция на различни болести или зависимости, подобряване психичното и физическо здраве на децата и младежите;
Околна среда - Инициативата инвестира в дейности, насочени срещу замърсяването на въздуха, водата и почвата, както и намаляването на високите нива на шум и запазването на биологичното разнообразие в населените места и извън тях.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• максимум до 10 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Продължителност на проекта:

• до една година, от 1 октомври 2019 г. до 15 октомври 2020 г.

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Допълнителна информация:

В периода 13 май – 10 юни 2019 г. Лидл България ще дарява по 3 стотинки на всеки касов бон за подкрепа на обществено значими проекти.
От 1 юли до 15 септември 2019 г. - оценяване на проектите от жури от експерти и служители на Lidl.
На 1 октомври 2019 г. - Официално обявяване на резултатите и одобрените проекти

Плащането към организациите, одобрени да получат финансиране, се осъществява на следните траншове:
- 60% - до 10 работни дни след подписване на договор
- 30% - до 10 работни дни след одобрение на междинен отчет
- 10% - след одобрение на финален отчет.

Китерии за оценка:

• Съответствие на предложения проект с целите на инициативата;
• Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати;
• Срок на изпълнение на проекта минимум 8 месеца и максимум 12 месеца;
• Предложенията показват (съответно и предвидените в тях цели, дейности и подходи), че са консултирани и съгласувани с нуждите и мненията на общността, с която ще се работи;
• Капацитет на организацията за изпълнение на предложения проект;
• Ефективност (изпълнение на предварително заложените цели на дейността, инициативата и/или модела на работа);
• Реализиране на промяна в непосредствената средаНасоки за кандидатстване

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин