Menu

Мярка 2.1 МомчилградМИГ „Общини Момчилград и Крумовград“ обявява прием на проекти по Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“ .

Краен срок за кандидатстване: 10.08.2018 г., до 17:00 ч.
                                                      28.12.2018 г., до 17:00 ч.

Основна цел на процедурата:

• Подобряване на живота и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на маргинализирани общности и социално изключени роми, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.
• Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – образование, здравеопазване, грижи за хората в неравностойно положение.

Допустими кандидати:

• Доставчици на социални услуги;
• Работодатели;
• Общините Момчилград и Крумовград;
• Обучителни организации;
• Читалища;
• Неправителствени организации;
• Центрове за информация и професионално ориентиране.
• Oрганизации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда

Допустими дейности:

1. Направление „Подобряване достъпа до заетост”:
1.1. активиране на икономически неактивни лица;
1.2. посредничество за намиране на работа;
1.3. професионално информиране и консултиране;
1.4. психологическо подпомагане;
1.5. мотивационно обучение;
1.6. предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност;
1.7. включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика;
1.8. насърчаване на самостоятелната заетост и др.;

2. Направление „Подобряване достъпа до образование”:
2.1. превенция на ранното отпадане от училище;
2.2. интеграция в образователната система на деца и младежи;
2.3. подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие;
2.4. ограмотяване на възрастни;

3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”:
3.1 подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група;
3.2 предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; повишаване информираността относно социалните и здравните им права;
3.3 насърчаване на семейното планиране и отговорното родителство; повишаване здравната култура, повишаване на информираността по отношение на вредата от използване на наркотици и др.;
3.4 здравната култура и др.;

4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”:
4.1 планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие;
4.2 общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване;
4.3 подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики;
4.4 инициативи за преодоляване на стереотипи;
4.5 инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства).

• Дейности за организация и управление;
• Дейности за информация и комуникация

Целеви групи:

• Хора, населяващи територията на МИГ общини Момчилград и Крумовград в селски и изолирани райони ;
• Представителите на ромската общност от територията на МИГ;
• Хора в риск и/или жертва на дискриминация ;
• мигранти ;
• други хора в неравностойно положение.

Бюджет на процедурата:

• 100 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум 20 000 лева
• максимум 50 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, ангажирани пряко с изпълнението на финансираните преки дейности;
Разходи за трудови възнаграждения на всяко лице от целевата група, включено в субсидирана заетост до 6 месеца или до 12 месеца за силно уязвимите групи на пазара на труда при работодател по Направление I;
Разходи за трудови възнаграждения за съответната длъжност на всяко лице от целевата група, включено в стажуване при работодател по Направление I;
Разходи за трудови възнаграждения за всяко лице от целевата група, включено в обучение/чиракуване по време на работа при работодател по Направление I;
Разходи за трудови възнаграждения за наставниците, които ще подпомагат лицата - 1/2 от минималната работна заплата за срок от 3 месеца;
Разходи за стипендии на обучаващите се лица от целевата група в размер на 10 лева за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15,00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място (минимум 6 учебни часа дневно);
Разходи за командировки;
Разходи за материали и консумативи;
Разходи за обзавеждане и оборудване - до 20% от преките допустими разходи по проекта;
Разходи за нематериални активи;
Разходи за обучения по професионална квалификация;
Разходи за обучения по ключови компетентности;
Разходи за наем на зали, оборудване и други;
Разходи за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания;
Разходи за застраховки и трудова медицина на лицата от целевата група;
Разходи за застраховка на закупеното обзавеждане и оборудване;
Разходи за конференции, семинари, беседи, информационни кампании и др.;
Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка;
Разходи за организация и управление - 10% от допустимите преки разходи по проекта.

Продължителност на проекта:

• Продължителността на дейностите и тяхното изпълнение следва да приключи до 30.06.2020 г.

Начин на кандидатстване:

• по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез е-подпис

Допълнителна информация:

• Процедурата е под режим de minimis.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин