Menu

Подмярка 7.1 МИГ ГълъбовоМИГ Гълъбово – Опан обявява прием на проекти по Мярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”.

Краен срок за кандидатстване: 13.09.2018 год., до 17.00 часа

Основна цел на процедурата:

• подкрепа за екологични проекти, които свързват природни и културни дадености, повишаване на туристическата атрактивност на територията чрез възраждане на занаяти, традиционни производства и развитие на нови продукти. Целта ще бъде постигната и чрез използване на нови технологии и иновационни форми за промоция на наследството и нови начини за идентифициране на местните отличителни характеристики.

Допустими кандидати:

• Юридически лица с нестопанска цел регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
• Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

Допустими дейности:

• Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;
• Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;
• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;
• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор – и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението;
• Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;
• Популяризиране, насърчаване и организиране на различни спортни прояви и създаване спортна култура, посредством провеждането на спортни мероприятия, състезания, демонстрации или участие в различни спортни дейности за укрепване на здравето и борбата със стреса.

Бюджет на процедурата:

• 117 350 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум 1 000 евро
• максимум 10 000 евро

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100% (ако проектът не генерира печалба)
• 70% (ако проектът генерира печалба)

Допустими разходи:

• Разходи за проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на допустимите дейности: изработка на рекламни материали, промоционални клипове в т.ч. краеведски изследвания и отпечатване на материали (дипляни, книги) и други рекламни дейности.
• Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия/ събития във връзка с местни културни обичаи и традиции, опазване на природното наследство и спортни инициативи – /фестивали, събори, празници, обичаи, състезания, турнири/ и други.
• Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейни колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи.
• Разходи за материално техническото обезпечаване – спортна екипировка, необходима за реализиране на проекта.
• Закупуване на оборудване (вкл. озвучителна и др.техника), свързано с предвидените в проектите събития.
• Разходи за опазване на природното наследство – меки мерки, свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, екоизлети, конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.
• Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;
• Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари, създаване на мрежа от присъединени към проекта институции – музеи, музейни сбирки, читалища,Общини, неправителствени организации, както и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за утвърждаването на селското наследство като определена културна ценност и др.);
• Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно наследство сред обществеността посредством:
– информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за
нематериалното културно наследство;
– програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото и
по-специално на младежта за опазване на природните пространства и на мемориалните
места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно
наследство;
– неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното
културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии,
свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.);
• Разходи за консултантски услуги – до 7% от общата стойност на допустимите разходи;
• Инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
• Други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
• Определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.

Продължителност на проекта:

• до 36 месеца, но не по-късно от 30.06.2023 г.

Начин на кандидатстване:

• по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез е-подпис.

Допълнителна информация:

• Критерии за оценка:
1.Проекти, които не генерират приходи и са в обществен интерес - 10 т.
2.Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното културно историческо наследство на територията - 10т.
3.Проекти, които се изпълняват с партньорство от територията на МИГ - 10 т.
4.Проекти свързани със спортни дейности - 10 т.
5.Проекти, които се изпълняват на територията на повече от едно населено място - 10 т.
6.Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги - 10 т.
7.Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации - 30 т.
8. В проекта са включени уязвими групи и малцинства - 10 т.
Общо: 100 т.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин